Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Projekt tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 a prawo upadłościowe i odpowiedzialność członków zarządu

PrintMailRate-it

 

Jarosław Hein

9 kwietnia 2020 r.

 

7 kwietnia 2020 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej tarcza antykryzysowa 2.0), który następnego dnia został uchwalony i przekazany do Senatu. Projekt stanowi kontynuację działań w obszarze przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę i rozszerza oraz uzupełnienia rozwiązania zawarte w „tarczy antykryzysowej”, o której pisaliśmy już w artykule Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi .


Przepisy zwarte w projekcie mają na celu między innymi zmniejszenie skali upadłości przedsiębiorstw oraz ochronę miejsc pracy. Z tego też względu projekt tarczy antykryzysowej 2.0, wzorem rozwiązań wprowadzonych już w innych państwach UE przewiduje między innymi regulacje dotyczące wstrzymania i przerwania biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobne rozwiązania zostały już przyjęte w Niemczech, gdzie obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika w przypadku niewypłacalności związanej epidemią koronawirusa został zawieszony do 30 września 2020 r. oraz w Austrii, gdzie obowiązek taki po stronie dłużnika nie powstaje do 30 czerwca 2020 r.


Wpływ epidemii na bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Polskie przepisy prawa upadłościowego nakładają na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z o. o. obowiązek ten ciąży na każdym członku zarządu (szerzej o tym temacie w artykule).


Projekt ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wskazany 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna biegu a w przypadku, gdy już się rozpoczął ulega przerwaniu i po wskazanym okresie biegnie na nowo.


Przesłanki nierozpoczęcia lub przerwania biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Projektowane przepisy przewidują 2 przesłanki „wstrzymania” biegu terminu:


1) podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika musi powstać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
2)  stan niewypłacalności musi być spowodowany epidemią choroby COVID-19.


Wykazanie spełnienia drugiej z wymienionych powyżej przesłanek może w praktyce rodzić trudności.  Dlatego też polski ustawodawca wprowadził domniemanie prawne, które ułatwia wykazanie spełnienia tej przesłanki.        


Domniemanie zaistnienia niewypłacalności

Zgodnie z projektowanym przepisami, jeżeli dłużnik wykaże, że stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 to należy przyjąć, że niewypłacalność zaistniała z powodu COVID-19.


Skutki „wstrzymania” biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla terminów w prawie upadłościowym

Zgodnie z projektem ustawy w przypadku zastosowania omawianej regulacji prawnej, określone przepisami prawa upadłościowego terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przy zastosowaniu projektowanych przepisów), a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do terminu przewidzianego przepisami prawa upadłościowego, obliczonego bez zastosowania opisywanych regulacji szczególnych.


Członkowie zarządu spółek z o.o.

Należy pamiętać, że członkowie zarządu spółki z o.o., w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mogą  uwolnić się od odpowiedzialności wobec wierzycieli, między innym jeżeli wykażą, że we właściwym czasie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli projektowane przepisy zostaną uchwalone powinny być uwzględniane przy ocenie czy wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego został złożony przez zarząd we właściwym czasie. Tym samym projektowane rozwiązanie daje możliwość członkom zarządu do wstrzymania się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości bez ryzyka ponoszenia negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniem obowiązku zgłaszania upadłości.]

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z doradcami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

+48 32 330 12 07
+48 602 255509

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu