Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek ZUS

PrintMailRate-it

Edyta Maciorowska

25 września 2020 r.


Rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przewidział szereg rozwiązań, które mają na celu ochronę podmiotów gospodarczych przed bankructwem oraz zachowanie jak największej liczby miejsc pracy. Wśród nich znalazły się między innymi zwolnienia ze składek ZUS jak i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.  Nie zawsze jednak jasne jest, jak tego typu instrumenty finansowe ująć w księgach rachunkowych. 


Poniżej prezentujemy rozwiązania księgowe dla poniższych instrumentów:
a) Zwolnienie ze składanek ZUS (w wysokości 100% lub 50%); 
b) Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (z art. 15g, z art. 15gg oraz dofinansowanie od starosty);

A. Zwolnienie ze składek ZUS

Kwestię ewidencji księgowej zwolnienia ze składek ZUS wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej – odpowiedź na pytanie nr 6.

Zgodnie z treścią odpowiedzi, pracodawca korzystający ze zwolnienia z opłacania składek ZUS na podstawie ustawy o COVID-19 oblicza wynagrodzenia pracownika według zasad ogólnych, tj. jako płatnik pobiera z wynagrodzenia pracownika pełne składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, ale nie odprowadza ich do ZUS. Jednocześnie pracodawca oblicza składki na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze w części pokrywanej przez siebie, lecz ich również nie przekazuje do ZUS. Z treści art. 31zt ustawy o COVID-19 wynika, iż obsługa przez ZUS zwolnienia z obowiązku opłacania składek realizowana jest w trybie umorzenia składek. Z kolei w świetle art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o rachunkowości, koszty i przychody związane z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów, zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.
Odpisanie zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek ZUS w wyniku zwolnienia można zatem zaksięgować w pozostałe przychody operacyjne. Zapis księgowy w momencie otrzymania z ZUS informacji o zwolnieniu będzie wyglądał następująco:

 tabelka m.pngB. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Kwestię ewidencji księgowej dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz należytych składek od wynagrodzeń Ministerstwo Finansów wyjaśniło również na stronie internetowej – odpowiedź na pytanie nr 4.

Zgodnie z treścią odpowiedzi, otrzymane dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, spełnia definicję przychodów określoną
w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. W świetle tego artykułu przychody to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Z uwagi na fakt, iż powyższe dofinasowanie otrzymują jednostki, które w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowały spadek obrotów gospodarczych, dofinasowanie to pośrednio związane jest z działalnością operacyjną tych jednostek.

W związku z powyższym, równowartość otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych wskazane jest zaksięgować na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, który mówi iż przez pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek ZUS, których część została dofinansowana z FP.

tabelka.png


Kontakt

Contact Person Picture

Edyta Maciorowska

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu