Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne

PrintMailRate-it

 

W Polsce właściwe do certyfikowania gospodarstw rolnych czy podmiotów wprowadzających na rynek produkty ekologiczne są jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne. Każdy podmiot zainteresowany otrzymaniem certyfikatu ekologicznego musi skontaktować się z wybraną jednostką certyfikującą rolnictwo ekologiczne, następnie podpisać z nią umowę i przejść stosowną kontrolę. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są inspektorzy rolnictwa ekologicznego zatrudnieni przez jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne.


Inspektor rolnictwa ekologicznego

W proces certyfikacji ubiegających się o certyfikat podmiotów zaangażowany jest inspektor rolnictwa ekologicznego. Aby zagwarantować konsumentom, że produkty oferowane jako „eko” czy „bio” spełniają rygorystyczne wymagania i powstają zgodnie z założeniami produkcji ekologicznej, przeprowadzane są kontrole. Pierwsza odbywa się przed przyznaniem certyfikatu, kolejne zaś raz w roku. Do przeprowadzania takich kontroli uprawnieni są jedynie inspektorzy rolnictwa ekologicznego, którzy uzyskali wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego.


Inspektor rolnictwa ekologicznego to osoba posiadająca wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną potwierdzoną egzaminem przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspektorzy rolnictwa ekologicznego mogą uzyskać uprawnienia w zakresie różnych specjalizacji, na przykład ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt.


W codziennej pracy inspektorzy rolnictwa ekologicznego muszą wykazywać się rzetelnością i bezstronnością. Stronnicze prowadzenie kontroli oznacza dla inspektora, że zostanie on wykreślony z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego.


Jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne – zakres certyfikacji

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym wraz z informacją o zakresie upoważnienia. Jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne mogą być upoważnione do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

  • ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt;
  • zbioru ze stanu naturalnego;
  • pszczelarstwa;
  • produktów z akwakultury i wodorostów morskich;
  • przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz i drożdży;
  • wprowadzenia na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

 

Jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 – czyli między innymi dysponować fachową wiedzą, sprzętem oraz infrastrukturą do tego, aby wykonywać powierzone im zadania. Aby wyniki przeprowadzanych kontroli były rzetelne, jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne muszą być też bezstronne – między nimi a podmiotami certyfikowanymi nie może istnieć konflikt interesów.


Eksperci Rödl & Partner oferują merytoryczne wsparcie podmiotom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu ekologicznego. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu jednostek certyfikujących rolnictwo ekologiczne lub o certyfikatach ekologicznych, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

dr Anastazja Niedzielska-Pitera

radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu