Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w cenach transferowych – obowiązki w 2023 roku

PrintMailRate-it

​Dominika Tyczka-Szyda

2 marca 2023


Rok 2022 obfitował w liczne zmiany przepisów prawa podatkowego, w tym z zakresu cen transferowych. Zmiany dotyczyły zarówno obowiązków sprawozdawczych, jak również terminów sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca zdecydował się także na kilka dodatkowych zwolnień. Poniżej przedstawiamy podsumowanie kluczowych obowiązków, które czekają podatników w 2023 r. 

Nowe terminy raportowania


Ponownie zmieniono terminy na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych.  

Terminy dla transakcji przeprowadzonych w roku 2022 wyglądają następująco: 


​Rodzaj obowiązku
​Termin obowiązujący dla 2022 roku
​Lokalna dokumentacja cen transferowych wraz z analizą cen transferowych
​10 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
​Informacja o cenach transferowych TPR
​11 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
​Dokumentacja grupowa cen transferowych 
​12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
​Przekazanie dokumentacji cen transferowych za rok 2022 na żądanie organów podatkowych
​14 dni od otrzymania żądania
​Powiadomienie CBC-P
​3 miesiące od zakończenia roku obrotowego grupy kapitałowej


Połączenie oświadczenia o cenach transferowych z formularzem TPR


Nowelizacja przyniosła też zmianę techniczną, która ma ogromne znaczenie praktyczne.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze cen za 2022 r. będzie częścią formularza TPR. Do tej pory oświadczenie było odrębnym dokumentem. Złożenie TPR za 2022 r. będzie więc tożsame ze złożeniem oświadczenia o cenach transferowych. Dodatkowo za 2022 r. podatnik będzie musiał oświadczyć, że dokumentacja została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

TPR będzie mógł być podpisany wyłącznie przez: 

 1. osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 2. osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym, posiadającego oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu (wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji).

 • z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne podpisanie TPR przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Formularz TPR jest przekazywany w formie elektronicznej, więc w praktyce może go podpisać i wysłać wyłącznie jedna osoba. W związku z tym należy z wyprzedzeniem przygotować się do tej czynności, ponieważ osoba ta musi zostać umocowana do złożenia podpisu w formie pełnomocnictwa udzielonego na formularzu UPL-1 oraz musi posiadać podpis elektroniczny. 

Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

 
Dla transakcji realizowanych od 1 stycznia 2022 r. rozszerzono katalog możliwości wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji:

 • kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji objętych mechanizmem safe harbour dotyczącym usług o niskiej wartości dodanej, 
 • dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania (pod warunkiem spełnienia określonych warunków), 
 • pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi,
 • pomiędzy położonym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,
 • kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym.

Uchylenie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych


Likwidacja przepisów oznacza, że podatnicy nie będą już musieli weryfikować swoich kontrahentów pod kątem tego, czy są rzeczywistymi właścicielami płatności wynikających z realizowanych z nimi transakcji. Przepisy zostały uchylone z mocą wsteczną od 2021 r. Obowiązkom dokumentacyjnym nadal podlegają jednak bezpośrednie transakcje rajowe, a limity dokumentacyjne dla tych transakcji wynoszą po nowelizacji:

 • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej lub
 • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.


Aby zweryfikować i dopełnić obowiązki związane z cenami transferowymi – skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu