Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wytyczne OECD w sprawie transakcji finansowych

PrintMailRate-it

Krzysztof Smach

16 marca 2020 r.


11 lutego 2020 r. opublikowane zostały wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych. Raport zawiera wiele wskazówek, które mogą być pomocne przy ustalaniu rynkowej wartości wynagrodzenia z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych, gwarancji oraz cash poolingu.

 

Warto przypomnieć, że wytyczne OECD nie mają prawnie wiążącego charakteru. Stanowią tzw. soft law (miękkie prawo) i są aktywnie wykorzystywane przez sądy oraz organy podatkowe przy interpretacji przepisów. Uwzględniane są także w procesie stanowienia przepisów dotyczących cen transferowych (zob. art. 11j ust. 2 oraz 11q ust. 4 ustawy o CIT), a także mogą przesądzać o istnieniu obowiązku raportowania o schemacie podatkowym (zob. art. 86a § 1 pkt 13 lit. g) ordynacji podatkowej).

 

Wytyczne w sprawie transakcji finansowych zostaną zaimplementowane do wytycznych OECD z 2017 r. poprzez dodanie rozdziału X oraz zmianę sekcji D.1.2.1 rozdziału I. Raport obejmuje 5 głównych zagadnień (sekcji):


- Sekcja B rozwinięcie wytycznych zawartych w sekcji D.1 rozdziału I wytycznych OECD z 2017 r.
- Sekcja C funkcje finansowe w ramach grup kapitałowych (ang. treasury function), w szczególności w zakresie pożyczek wewnątrzgrupowych, gwarancji, struktur cash pooling, strategii zabezpieczających (hedging)
- Sekcja D gwarancje wewnątrzgrupowe
- Sekcja E ubezpieczenia wewnątrzgrupowe
- Sekcja F ustalanie stopy wolnej od ryzyka

 

Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia, które zostały omówione w nowych wytycznych OECD:

 

Rozróżnienie między pożyczką a wkładem kapitałowym

 

W sekcji B przedstawiono kryteria pomocne przy identyfikacji faktycznej treści transakcji (ang. delineation of transaction) i ustaleniu, w jakich przypadkach pożyczka powinna być traktowana jako wkład kapitałowy – problem ten może w szczególności dotyczyć pożyczek o charakterze hybrydowym (np. finansowanie mezzanine). Wśród tych kryteriów wymienia się m.in.: występowanie z góry ustalonego terminu spłaty, konwenantów oraz zabezpieczeń, zdolność korzystającego ze środków do uzyskania pożyczki od podmiotu niepowiązanego, skutki opóźnienia i braku spłaty.

 

Ustalenie rynkowej wysokości oprocentowania

Sekcja C.1.1.2 dotyczy oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, w tym możliwości wykorzystania ratingu grupowego w miejsce ratingu indywidualnego, stosowania innych narzędzi finansowych i metod, a także wpływu powiązań i wsparcia ze strony grupy (w tym również wsparcia incydentalnego – ang. incidental benefits) na ocenę zdolności kredytowej. W sekcji C.1.2. przedstawiono ponadto inne wskazówki pomocne przy ustaleniu rynkowej wysokości oprocentowania.

 

Cash pooling

Sekcja C.2. zawiera opis okoliczności, które powinny być brane pod uwagę w procesie ustalania wynagrodzenia lidera oraz uczestników cash poolingu. Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie, że brak uzyskania przez uczestników cash poolingu korzystniejszego oprocentowania niż to, które mogliby uzyskać z tytułu zawarcia transakcji z podmiotami niepowiązanymi, nie musi przesądzać o nierynkowym charakterze tej transakcji. Podmioty uczestniczące w cash poolingu mogą bowiem dążyć do uzyskania z tej transakcji innych korzyści, takich jak dostęp do trwałego źródła finansowania, ograniczenie finansowania bankowego, czy zwiększenie płynności.

 

Gwarancje wewnątrzgrupowe

W sekcji D omówiona została kwestia wewnątrzgrupowych gwarancji finansowych. W ramach oceny wpływu powiązań na wysokość wynagrodzenia gwaranta wskazano, że w przypadku istnienia bardzo ścisłych powiązań między sytuacją prawną, ekonomiczną oraz operacyjną podmiotów powiązanych, uzasadniona może być rezygnacja z dodatkowej opłaty (prowizji). Wytyczne zawierają ponadto opis 5 metod kalkulacji wynagrodzenia z tytułu gwarancji, a także przykłady potwierdzające, że ustalenie wysokości opłaty powinno zostać poprzedzone oceną korzyści uzyskanych przez beneficjenta z tytułu  gwarancji.

 

Ubezpieczenia wewnątrzgrupowe

W sekcji E omówione zostały przesłanki wskazujące na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń oraz metody ustalania wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń wewnątrzgrupowych.

 

Stopa wolna od ryzyka

W sekcji E znalazły się wskazówki dotyczące ustalania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz skorygowanej stopy zwrotu. Wykorzystanie danych w zakresie rentowności obligacji państwowych zostało uzupełnione o inne metody mierzenia stopy wolnej od ryzyka tj. m. in.: oprocentowanie pożyczek międzybankowych, stopy swapowe, stopy repo, państwowe papiery wartościowe.

 

Stosowanie wytycznych OECD wpływa na zmniejszenie ryzyka związanego z kwestionowaniem rynkowego charakteru ceny przez organy podatkowe. Zalecamy zatem szczegółową analizę treści nowych wytycznych – zarówno w ramach identyfikacji niezgodności między warunkami zawartych już transakcji finansowych a rekomendacjami OECD, jak i w procesie wyboru metody i sposobu kalkulacji ceny.

Kontakt

Contact Person Picture

Marcin Jeliński

doradca podatkowy, rzeczoznawca majątkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu