Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład w cenach transferowych

PrintMailRate-it

Agata Bejda

12 października 2021 r.

 

Od kilku miesięcy przedstawiciele biznesu oraz doradcy podatkowi z wielką uwagą przyglądają się działaniom podejmowanym przez polskiego legislatora. Proponowane przez ustawodawcę gruntowne zmiany w polskim systemie podatkowym, znane jako Polski Ład są jedną z szerzej komentowanych nowelizacji. Zainteresowanie to wynika z wyjątkowo szerokiego zakresu i liczby wprowadzanych modyfikacji.


Poniżej prezentujemy wybrane najważniejsze konsekwencje wprowadzenia Polskiego Ładu dotyczące obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych.


Polski Ład a ceny transferowe – terminy

Pozytywnie należy ocenić wydłużenie czasu na spełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Dotychczas termin na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR) mijał z końcem dziewiątego miesiąca po zamknięciu roku podatkowego podatnika. Polski Ład rozgranicza terminy na powyższe obowiązki. Zmiana ta podkreśla, że dane wykazywane w informacji o cenach transferowych powinny wynikać z przygotowanych wcześniej dokumentacji lokalnych oraz sporządzonych na ich potrzeby analiz cen transferowych.


Polski Ład wprowadza następujące terminy na spełnienie obowiązków:

  • dokumentacja lokalna sporządzona do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • informacja o cenach transferowych złożona do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.


Polski Ład a ceny transferowe – oświadczenie

Dotychczas podmioty zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych były zobligowane dodatkowo (poza przygotowaniem samej dokumentacji) do złożenia dwóch oddzielnych dokumentów:

  • oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o stosowaniu cen, które zostały ustalone na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
  • informacji o cenach transferowych (formularz TPR).


Polski Ład wprowadza na tym polu istotną zmianę, ponieważ zostaje zniesiony obowiązek składania oddzielnego oświadczenia. Treść oświadczenia zostanie włączona do informacji o cenach transferowych i będzie stanowiła część formularza TPR. W efekcie zakres obowiązków w tym aspekcie się nie zmieni, jednak forma przesyłania danych zostanie uproszczona.


Informacja o cenach transferowych (formularz TPR)

Rola sprawozdawczości elektronicznej w polskim systemie stale rośnie. Stosunkowo niedawno wprowadzony obowiązek przesyłania informacji o cenach transferowych na formularzu TPR stał się istotnym źródłem informacji dla organów, a zakres wykazywanych na tym formularzu informacji stale się poszerza. Dodatkowo Polski Ład zmienia uprawnienia dotyczące podpisywania tej informacji.


Informacja o cenach transferowych (TPR) będzie mogła zostać podpisana przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną;
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Polski;
  • kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.


W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, informacja będzie mogła zostać podpisana przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu. Odpowiedzialność za niezłożenie informacji ciąży na całym organie, nawet jeśli została wyznaczona jedna osoba do złożenia podpisu.


Informacja o cenach transferowych nie będzie mogła zostać podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnikami uprawnionymi do podpisania informacji będą jedynie adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci.

 

Ograniczenie obowiązku dokumentacyjnego

Dotychczas obowiązkiem sporządzenia dokumentacji lokalnych nie były objęte transakcje realizowane przez podmioty powiązane zarejestrowane na terytorium Polski, jeśli żaden z tych podmiotów nie poniósł straty podatkowej oraz spełnił inne warunki wskazane w ustawie.


Polski Ład wprowadza szerszy katalog transakcji nieobjętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Brak obowiązku dokumentacyjnego będzie dotyczył również transakcji realizowanych przez zlokalizowane na terytorium Polski zakłady zagranicznych podmiotów. Będzie to miało zastosowanie zarówno do transakcji realizowanych pomiędzy polskimi zakładami zagranicznych podmiotów, jak i na linii zakład – podmiot polski.


Wprowadzony zostaje brak obowiązku sporządzenia dokumentacji dla transakcji polegających wyłącznie na refakturze wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego, przy spełnieniem innych warunków (m.in. niezwłoczne dokonanie rozliczeń, brak stosowania narzutu na przenoszonych kosztach, nieangażowanie w transakcję podmiotów zarejestrowanych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową).


Polski Ład i sankcje

Wprowadzane zmiany z zakresu cen transferowych są w większości pozytywne i ułatwią wypełnianie obowiązków dokumentacyjnych. Jednak Polski Ład wprowadza również mniej korzystne dla podatników rozwiązanie w postaci nałożenia sankcji karnych skarbowych z tytułu niewypełnienia obowiązków dokumentacyjnych.


Wśród czynów objętych sankcjami znajdą się:

  • niesporządzenie dokumentacji, sporządzenie dokumentacji niezgodnej ze stanem rzeczywistym, niedołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych – kara grzywny do 720 stawek dziennych;
  • sporządzenie dokumentacji po terminie – kara grzywny do 240 stawek dziennych.


Z uwagi na mnogość planowanych zmian przedstawiliśmy jedynie wybrane zagadnienia dotyczące cen transferowych. Chętnie omówimy z Państwem szczegółowe konsekwencje wprowadzenia Polskiego Ładu i wpływ tych zmian na obowiązki dokumentacyjne w Pańskich spółkach.


Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Marcin Jeliński

doradca podatkowy, rzeczoznawca majątkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu