Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowe zasady raportowania według krajów

PrintMailRate-it

20 marca 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Celem ustawy jest uregulowanie w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji, w tym wprowadzenie regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS).


Ustawa wprowadza m.in. obowiązek przekazania informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (zwanej w skrócie „informacją o grupie podmiotów”). Obowiązek ten spoczywa na każdej grupie kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład której wchodzą:

  • co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach,
  • albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie
  • lub terytorium, gdy skonsolidowane przychody takiej grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 750 mln euro.


Nowe przepisy zmieniają zakres obowiązku sprawozdawczego przewidziany w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. (tj. zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), do tej pory ograniczony tylko do wąskiej liczby największych koncernów z jednostką dominującą ulokowaną w Polsce. Wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy ww. przepis zostanie uchylony.

 

Obowiązek złożenia informacji o grupie oraz powiadomienia

Główną zmianą zasługującą na uwagę jest rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przedłożenia informacji. Zgodnie z nową regulacją obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów spoczywa zasadniczo na jednostce dominującej grupy, posiadającej siedzibę/zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w określonych przypadkach na jednostce wchodzącej w skład grupy podmiotów niebędącej jednostką dominującą, która posiada siedzibę/zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie prowadzi działalność przez zagraniczny zakład na terytorium RP. Przykładowo, ww. podmiot może być zobowiązany do przekazania informacji o grupie, jeżeli jednostka dominująca grupy nie będzie zobowiązana do przekazania informacji o grupie za dany rok obrotowy w państwie lub na terytorium, na którym ma siedzibę lub zarząd (o ile nie wystąpią okoliczności zwalniające z obowiązku). Ponadto podmiot krajowy musi powiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o swoim statusie oraz wskazać jednostkę z grupy składającą informację o grupie, wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym informacja zostanie przekazana.

 

Zawartość informacji


Informacja o grupie powinna zawierać dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, a także informacje dotyczące wielkości osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych) innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów – z podziałem na państwa lub terytoria oraz dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych przedstawionych w informacji o grupie podmiotów.

 

Termin przekazania informacji o grupie i powiadomienia


Informacja o grupie powinna być przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 12 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. Pierwszym rokiem, za który podmiot krajowy będący jednostką dominującą może mieć obowiązek złożenia informacji o grupie, jest rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2015 r., natomiast jeżeli obowiązek spoczywa na podmiocie krajowym niebędącym jednostką dominującą jest to rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r.


Powiadomienie o jednostce z grupy składającej informację należy przekazać najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.


Przepisy ustawy budzą pewne wątpliwości dotyczące ustalanie progu 750 mln euro. Wydaje się, że dla celów złożenia powiadomienia, podatnicy powinni odnosić się do roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Natomiast dla celów sporządzenia raportu CBCR ustawa w przepisach przejściowych odnosi się do progow przekroczonych za dany okres sprawozdawczy. Ustawa precyzuje, że dla celów sporządzenia raportu CBC za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r. istotne jest przekroczenie progu właśnie w tym okresie sprawozdawczym.

 

Kary za niespełnienie obowiązku złożenia informacji o grupie oraz powiadomienia


W razie niespełnienia obowiązków podmioty wymienione w ustawie będą musiały liczyć się z karą pieniężną w wysokości nie większej niż 1 mln zł.


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących cen transferowych pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację cen transferowych i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu