Korekta cen konkretnych towarów i usług dokonywana poza korektą cen transferowych

PrintMailRate-it

 

Aleksandra Galczak

23 lipca 2020 r.​

 

W art. 11e Ustawy CIT uregulowano warunki przeprowadzenia korekty cen transferowych. Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dokonywane w trakcie roku podatkowego korekty cen towarów pomiędzy podmiotami powiązanymi pozostają poza zasadami przewidzianymi w art. 11e Ustawy CIT (25.06.2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.111.2020.2.RK)).

 

Zgodnie z wytycznymi OECD korekty dokonywane w celu eliminacji problemów związanych z cenami transferowymi można zaklasyfikować do dwóch głównych kategorii:

 

1. dokonywane przez administrację podatkową po złożeniu deklaracji podatkowej, które mogą obejmować korekty pierwotne (ang. primary adjustments), korekty współzależne (ang. corresponding adjustments) i korekty wtórne (ang. secondary adjustments); oraz
2. dokonywane dobrowolnie przez podatnika (zazwyczaj przed złożeniem deklaracji podatkowej), tzw. korekty kompensacyjne (ang. compensating adjustments).

 

Korekta kompensacyjna – definicja

 

Przyjmuje się, że korekta ceny transferowej, o której mowa w art. 11e Ustawy CIT, należy do tzw. korekty kompensacyjnej. Wytyczne OECD definiują korektę kompensacyjną jako korektę, w której podatnik wskazuje cenę transferową dla celów podatkowych taką, która jest w jego ocenie ceną uwzględniającą zasadę ceny rynkowej w transakcjach zawartych przez podmioty powiązane, nawet jeśli ta cena różni się od ceny rzeczywiście zastosowanej pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami. Przez cenę transferową rozumie się rezultat finansowy, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. Wynik finansowy zgodny z zasadą ceny rynkowej oznacza wynik finansowy, który w porównywalnych okolicznościach osiągnęłyby podmioty niepowiązane o porównywalnym profilu funkcjonalnym.

Korekta cen transferowych ma na celu doprowadzenie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi do poziomu zapewniającego spełnienie zasady ceny rynkowej. Korekta taka dokonywana jest na skutek zmiany istotnych okoliczności wówczas, gdy pierwotne rozliczenia nie dawały rynkowego wyniku.

 

Interpretacja indywidualna – omówienie

 

W przedstawionym stanie faktycznym korekta dokonywana przez podmioty powiązane w trakcie roku podatkowego wynikała z obniżenia cen przez zewnętrznego dostawcę. Obniżenie ceny w tym przypadku miało na celu bezpośrednie odzwierciedlenie warunków ustalonych z podmiotem niepowiązanym. W konsekwencji przyjęto, że przeprowadzane korekty nie są rezultatem narzuconych lub ustalonych przez podmiot powiązany warunków, lecz skutkiem zastosowanego przez podmiot niepowiązany obniżenia ceny. W związku z czym nie podlegają pod art. 11e Ustawy CIT.

 

Celem korekty przeprowadzonej pomiędzy podmiotami powiązanymi nie było doprowadzenie rozliczeń w transakcjach kontrolowanych do rynkowego poziomu (gdyż pierwotne rozliczenia spełniały zasadę ceny rynkowej), lecz korekta wynikała z obniżenia ceny wybranych towarów przez zewnętrznego dostawcę (m.in. z uwagi na przeceny lub rozliczenie dokonanych zwrotów).

 

Uznano, że mechanizm korygujący zastosowany w wyniku przeceny stanowi korektę cen sprzedaży towarów, a nie mechanizm wyrównania rentowności odnoszący się do całości sprzedaży dokonanej przez spółkę w danym okresie rozliczeniowym. Z kolei mechanizm korygujący zastosowany w wyniku rozliczenia zwrotów również nie jest rozliczeniem wynikającym z konieczności doprowadzenia nierynkowej ceny do rynkowego poziomu, a stanowi korektę wolumenu.

 

Doradcy Rödl & Partner chętnie dokonają szczegółowej analizy Państwa współpracy z podmiotami powiązanymi w celu oceny poprawności przyjętej polityki cen transferowych, wewnętrznych zasad dokonywania korekty w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. W ramach doradztwa podatkowego służą również pomocą w dostosowaniu polityki cen transferowych umów do nowych przepisów. Jeśli są Państwo zainteresowani omówieniem szczegółów dotyczących tematu cen transferowych, w tym szczególności mechanizmów dokonywanych korekt pod względem spełnienia przesłanek wynikających z art. 11e Ustawy CIT, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Galczak

doradca podatkowy

Senior Associate

+48 61 624 49 36

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu