Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dokumentacja cen transferowych – terminy coraz bliżej

PrintMailRate-it

Łukasz Kluczka

19 października 2020 r.


Większość podmiotów zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ma czas na złożenie informacji o cenach transferowych (formularza TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r. Terminy określone ustawą CIT zostały wydłużone tzw. Tarczą 4.0.


Oświadczenie i informacja o cenach transferowych

W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) podmiot powiązany oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.


Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. W przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe jego wskazanie, oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Ustawa o CIT nie przewiduje możliwości złożenia oświadczenia przez pełnomocnika ani przedstawiciela ustawowego podatnika. Oświadczenie może być złożone wyłącznie drogą elektroniczną, musi być opatrzona podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzonym przez wiarygodny profil ePUAP.


Formularz TPR

Informacja o cenach transferowych, czyli formularz TPR, zastąpiła obowiązujące w ubiegłych latach uproszczone formularze CIT-TP i PIT-TP. Informacja o cenach transferowych również sporządzana jest wyłącznie w wersji elektronicznej i składana  szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Formularz TPR może być podpisany przez przedstawiciela, który jest upoważniony do podpisywania e-deklaracji (UPL-1). W informacji o cenach transferowych podatnik obowiązany jest do przedstawienia danych dotyczących transakcji kontrolowanych, których wartości w roku obrotowym przekroczyły ustawowe progi (10 milionów złotych dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 miliony złotych dla transakcji usługowych i pozostałych transakcji).

 

Co istotne, formularz TPR muszą składać również podmioty zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w myśl art. 11n ustawy o CIT (głównie podmioty dokonujące transakcji kontrolowanych z podmiotami krajowymi, które nie wykazały straty podatkowej, nie prowadziły działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie korzystały ze zwolnień udzielanych przy wspieraniu nowych inwestycji).


Co należy zawrzeć w formularzu TPR

Formularz TPR zawiera dużo szersze i bardziej szczegółowe informacje niż składane w ubiegłych latach formularze PIT/CIT-TP, na które składają się m.in.:

  • cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana,
  • dane umożliwiające identyfikację podmiotu składającego formularz TPR oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja,
  • wskaźniki rentowności podmiotu, za który składana jest informacja,
  • dane dotyczące podmiotów powiązanych i realizowanych z nimi transakcji kontrolowanych, takie jak m. in. rodzaj zawieranych transakcji, oprocentowanie (w przypadku transakcji finansowych), wynik osiągnięty na danej transakcji kontrolowanej,
  • dane dotyczące metody weryfikowania cen transferowych, m. in. rodzaj metody, rodzaj dokonanego porównania (wewnętrzne/zewnętrzne), rodzaj wskaźnika finansowego zastosowanego przez podatnika przy weryfikacji ceny, wynik analizy cen transferowych.


Informacje wykazane w formularzu TPR powinny odpowiadać danym uzyskanym w wyniku przeprowadzonej przez podatnika analizy cen transferowych (benchmarku).


„Tarcza 4.0” a obowiązki sprawozdawcze

24 czerwca weszły w życie przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Jedną ze zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową było wydłużenie terminów związanych z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie cen transferowych. W myśl nowych przepisów termin na złożenie oświadczenia i informacji o cenach transferowych jest następujący:

  • dla podmiotów, których rok podatkowy zakończył się najpóźniej 31 grudnia 2019 r. – do 31 grudnia 2020 r.,
  • dla podmiotów, których rok podatkowy zakończył się po 31 grudnia 2019 r. –do ukończenia dwunastego miesiąca od zakończenia roku podatkowego.


Sejm proceduje obecnie zmiany w obowiązujących przepisach. Wstępny projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT zakłada m.in. dopuszczenie podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych przez osoby uprawnione do reprezentacji podatnika za rok podatkowy (obrotowy) lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19. Zmiana ta stanowiłaby znaczące ułatwienia dla zarządów spółek (obecnie dla dużej części podatników obowiązek podpisania oświadczenia ciąży w praktyce na wszystkich osobach uprawnionych do reprezentacji), za których oświadczenie podpisałaby tylko jedna osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu. Wciąż trwają prace nad projektem, istnieje zatem prawdopodobieństwo, że przed uchwaleniem dojdzie w nim do zmian.


Sankcje za niedopełnienie obowiązków

Niezłożenie w terminie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych pociąga za sobą (oprócz możliwości obciążenia podatnika przez organ dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 10-30% zaniżonego dochodu lub zawyżonej straty) dotkliwe sankcje karno-skarbowe dla kierownika jednostki.


W przypadku niezłożenia oświadczenia lub informacji o cenach transferowych, złożenia tych informacji po ustawowym terminie lub poświadczenia w nich informacji niezgodnych z prawdą, kara grzywny wynieść może nawet do 720 stawek dziennych.


Jako że podatnicy mieli możliwość zastosowania dla transakcji dokonanych po 31 grudnia 2017 r. (jeżeli rok obrotowy był zgodny z rokiem kalendarzowym) przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r., dla wielu podmiotów rok 2020 może być pierwszym, w którym złożą oświadczenie i informację o cen transferowych w nowo obowiązującej formie. Formularz TPR odznacza się dużo wyższym stopniem skomplikowania niż formularze składane w ubiegłych latach, jego wypełnianie może być zatem bardziej skomplikowane.
Jeżeli nie złożyli Państwo jeszcze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego. Nasi specjaliści z Rödl & Partner pomogą przygotować dokumentacje cen transferowych i wypełnić wymagane obowiązki sprawozdawcze.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu