Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dokumentacja cen transferowych – terminy coraz bliżej

PrintMailRate-it

Mateusz Zapalski

26 listopada 2021 r.

 

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – której rok obrotowy jest równy kalendarzowemu – mają czas na złożenie informacji o cenach transferowych (formularza TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2021 r.


Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.


Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podpisuje podpisem elektronicznym:

  • osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną;
  • osoba upoważniona do reprezentowania oddziału – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział w Polsce;
  • osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych.


Podpisane oświadczenie wysyła jedna osoba za pośrednictwem platformy ePUAP. Osobą tą może być członek zarządu albo inna osoba umocowana do działania w imieniu podmiotu. Rekomendowane jest przesłanie oświadczenia z konta (profilu) podmiotu, a nie prywatnego konta osoby składającej oświadczenie. Konto podmiotu może założyć jego dowolny pracownik posiadający profil zaufany i posiadający prawo do działania w tym zakresie.


Formularz TPR

Informacja o cenach transferowych sporządzana jest wyłącznie w wersji elektronicznej i składana szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Formularz TPR może być podpisany przez pełnomocnika, który jest upoważniony do podpisywania e-deklaracji (UPL-1). W informacji o cenach transferowych podatnik obowiązany jest do przedstawienia danych dotyczących transakcji kontrolowanych, których wartości w roku obrotowym przekroczyły ustawowe progi (10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln zł dla transakcji usługowych i pozostałych transakcji).


Formularz TPR muszą składać również podmioty zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w myśl art. 11n ustawy o CIT (głównie podmioty dokonujące transakcji kontrolowanych z podmiotami krajowymi, które nie wykazały straty podatkowej, nie prowadziły działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie korzystały ze zwolnień udzielanych przy wspieraniu nowych inwestycji).

 

Co należy zawrzeć w formularzu TPR

Formularz TPR zawiera szczegółowe informacje, na które składają się m.in.:

  • cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
  • dane umożliwiające identyfikację podmiotu składającego formularz TPR oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
  • wskaźniki rentowności podmiotu, za który składana jest informacja;
  • dane dotyczące podmiotów powiązanych i realizowanych z nimi transakcji kontrolowanych, takie jak m.in.: rodzaj zawieranych transakcji, oprocentowanie (w przypadku transakcji finansowych), wynik osiągnięty na danej transakcji kontrolowanej;
  • dane dotyczące metody weryfikowania cen transferowych, m.in.: rodzaj metody, rodzaj dokonanego porównania (wewnętrzne/zewnętrzne), rodzaj wskaźnika finansowego zastosowanego przez podatnika przy weryfikacji ceny, wynik analizy cen transferowych.


Informacje wykazane w formularzu TPR powinny odpowiadać danym uzyskanym w wyniku przeprowadzonej przez podatnika analizy cen transferowych (benchmarku).


Sankcje za niedopełnienie obowiązków

Niezłożenie w terminie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych pociąga za sobą (oprócz możliwości obciążenia podatnika przez organ dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 10–30% zaniżonego dochodu lub zawyżonej straty) dotkliwe sankcje karno-skarbowe.


W przypadku niezłożenia oświadczenia lub informacji o cenach transferowych, złożenia tych informacji po ustawowym terminie lub poświadczenia w nich informacji niezgodnych z prawdą – kara grzywny wynieść może nawet do 720 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi może zostać nałożona przez organ grzywna za wykroczenie skarbowe.


Jeżeli nie złożyli jeszcze Państwo oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych i wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu