Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Formularze w zakresie uprzednich porozumień cenowych APA-P oraz APA-C

PrintMailRate-it

Joanna Tomczak

17 maja 2021 r.​

 

Uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA) to narzędzie, po które coraz częściej sięgają podatnicy, w celu porozumiewania się z organami podatkowymi w obszarze poprawności stosowanej metody ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Uzyskanie decyzji w zakresie APA oznacza dla podatników znaczne korzyści,  m.in. brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych cen transferowych.


Podatnicy posiadający decyzję w zakresie APA muszą przestrzegać zawartych w niej postanowień odnośnie do metody ustalania ceny transferowej. Dodatkowo zobowiązani są do corocznego składania sprawozdania o realizacji APA za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym.


Zasady składania sprawozdania


Obowiązek składania sprawozdania o realizacji APA wynika z art. 107 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tzw. ustawa o APA).


Z uwagi na wejście w życie ustawy o APA, Ministerstwo Finansów (MF) określiło również nowe warunki składania sprawozdań oraz informacji w nich zawartych. Warunki te zostały uregulowane w odrębnych rozporządzeniach Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.


Podatnicy posiadający decyzję w zakresie APA składają sprawozdanie o realizacji APA do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Odbywa się to za pomocą formularzy interaktywnych, które są dostępne na stronie Portalu Podatkowego MF. W zależności od rodzaju podmiotu składającego sprawozdanie, obowiązują:

  • formularz APA-C dla osób prawnych;
  • formularz APA-P dla osób fizycznych.


Powyższe formularze składane są w celu umożliwienia i uproszczenia MF weryfikacji, czy podmioty powiązane stosują się do wydanych decyzji w zakresie APA.


Formularz powinien być podpisany przez osoby reprezentujące podatnika oraz przesłany elektronicznie bądź papierowo.


Dane wykazywane w sprawozdaniu


W sprawozdaniu z realizacji APA podmioty zobowiązane są do wykazywania, m.in. następujących informacji:


a) dane podmiotu, dla którego została wydana decyzja w zakresie APA oraz podmiotów powiązanych, których dotyczy APA, tj. nazwa, numer identyfikacji podatkowej, adres;
b) dane dotyczące wydanej decyzji w zakresie APA, tj. data wydania, numer, okres obowiązywania, rodzaj porozumienia;
c) informacje o metodzie weryfikacji ceny transferowej, zawartej w decyzji o APA, w tym o rodzaju metody, okresie jej stosowania, wielkości sprzedaży oraz wysokości cen transferowych;
d) indywidualne informacje zawarte w APA;
e) dodatkowe informacje, np. związane z zaistniałą zmianą stosunków gospodarczych, która powoduje istotną zmianę w zakresie elementów APA (informacja o rodzaju, przyczynie i skutkach finansowych zmiany).


Warto zaznaczyć, że aktualne formularze są obowiązujące również dla podmiotów, dla których została wydana decyzja w zakresie APA na podstawie starych przepisów Ordynacji Podatkowej, tj. przed wejściem w życie ustawy o APA. W przypadku takich podmiotów, w formularzu należy wykazać jedynie informacje podstawowe, . zawarte w pkt. a), b), c), e), bez rozszerzonego zakresu zawartego w pkt. d) – wyliczenie powyżej.


Terminy


Sprawozdanie z realizacji APA składa się w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego. Należy zaznaczać, że z uwagi na panującą pandemię oraz wydłużenie terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT-8, termin na złożenie formularza APA-C został wydłużony do 30 czerwca 2021 r.Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w zakresie wypełnienia formularza APA-C lub APA-P, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.  

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu