Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w opłacie od „małpek” oraz w opłacie cukrowej

PrintMailRate-it

Magdalena Szwarc, Adrian Maczura

17 listopada 2022 r.


18 października 2022 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (UD443). 

Projekt ten dotyczy opłaty od „małpek" – czyli wyrobów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml – oraz opłaty cukrowej, czyli od energetyków oraz napojów słodzonych. 
 

Opłata cukrowa – zmiany (nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym):


1. Doprecyzowanie działań skutkujących obowiązkiem uiszczenia opłaty cukrowej. Zmiana definicji/zakresu pojęcia „wprowadzenie na rynek krajowy napojów", które ma być rozumiane jako:

  • dostawa napojów na terytorium Polski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – czynności podobne jak w ustawie o VAT, tj.: odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzenia napojami jak właściciel, przekazania nieodpłatnego napojów oraz przekazania napojów zamawiającemu,
  • import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie napojów przez podmiot wytwarzający lub dostarczający napoje w ramach czynności klasyfikowanych w dziale 56 PKWiU (usługi związane z wyżywieniem). W przypadku dostaw napojów w postaci skoncentrowanej zakłada się wyłączenie z obowiązku uiszczenia opłaty podmiotów świadczących usługi gastronomiczne, uznanych za producentów napojów.

2. Jednoznaczne przeniesienie obowiązku uiszczenia opłaty na początek łańcucha dostaw: z podmiotów dokonujących sprzedaży detalicznej lub sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej – na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje.

3. Możliwość zwrotu opłaty cukrowej w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu od napojów, od których opłata została zapłacona na terytorium kraju.

4. Zmiany porządkujące, np. zmiana definicji napoju i zastąpienie odwołania na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN), doprecyzowanie dotyczące napoi w postaci skoncentrowanej.

5. Wprowadzenie rozróżnienia podmiotów niewpłacających opłaty cukrowej – na te unikającego opłaty od tych, które działały w dobrej wierze i niezwłocznie uiściły należną opłatę (sankcje uzależnione będą od wagi czynu).
 

Opłata od „małpek" – zmiany (nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)


1. Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca dokonujący obrotu „małpkami", u którego powstał obowiązek uiszczenia opłaty (albo w przypadku, gdy obowiązek ten powstał wcześniej u innego przedsiębiorcy), będzie zobowiązany przekazać nabywcy, wraz z fakturą dokumentującą obrót takimi napojami, również informację o braku obowiązku uiszczenia opłaty za zezwolenie z tytułu zaopatrzenia w takie napoje.

2. Doprecyzowanie momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty oraz uzależnienie go od dnia zaopatrzenia. Datą zaopatrzenia ma być dzień:

  • wydania napojów alkoholowych innemu przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym również gdy przedsiębiorca ten posiada jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,
  • przemieszczenia napojów alkoholowych do własnego punktu sprzedaży detalicznej (przez przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i detaliczny tymi napojami).

3. Zmiana formularza ALK oraz wprowadzenie możliwości złożenia jednej informacji łącznie w odniesieniu do wszystkich posiadanych zezwoleń (na obrót hurtowy, na wyprzedaż posiadanych zapasów).

4. W przypadku postępowania w sprawie ulgi w uiszczeniu opłaty wyłączona zostanie (pod pewnymi warunkami) możliwość nałożenia kary za nieterminowe wykonanie obowiązku złożenia informacji lub uiszczenia opłaty.

5. Doprecyzowanie zasady jednokrotności opłaty.

6. Określenie przypadków, gdy dodatkowa opłata sankcyjna nie będzie pobierana.

7. Wprowadzenie zmian usprawniających odzyskanie opłaty w części naliczonej od zwróconych napojów alkoholowych.
 

PIT i CIT – zmiany


Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów dodatkowych opłat sankcyjnych w zmienionej wysokości, tj. karę za niedopełnienie obowiązków na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości (art. 92 ust. 21 tej ustawy) oraz karę za niewpłacanie w terminie opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1a i 1b ustawy o zdrowiu publicznym.
 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przyszłych zmian, skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu