Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wypłata dywidendy a konieczność weryfikacji rzeczywistego właściciela

PrintMailRate-it

 

Agata Pezda

15 kwietnia 2020 r.

 

Na dół strony »


Deutsche Version siehe unten

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 11 marca 2020r.
(sygn. I SA/Wr 977/19) orzekł, że w celu skorzystania z prawa do zwolnienia dywidendy z podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, płatnik nie ma obowiązku weryfikacji, czy odbiorca jest jej rzeczywistym właścicielem (beneficial owner).


Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka prowadząca działalność w zakresie produkcji i montażu elementów wyposażenia w branży motoryzacyjnej. Wskazała, że planuje w przyszłości wypłacić dywidendę na rzecz jedynego udziałowca z siedzibą we Włoszech. W ocenie spółki nie będzie miała ona obowiązku weryfikacji czy podmiot, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda jest jej rzeczywistym właścicielem.


Organ nie zgodził się ze stanowiskiem spółki wskazując, iż w ramach obowiązku dochowania należytej staranności, wynikającego z nowelizacji przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, jaka miała miejsce od
1 stycznia 2019r., nie można ograniczać się jedynie do weryfikacji warunków wynikających z art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT, ale konieczne jest również sprawdzenie przesłanek wynikających z art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o CIT (w tym statusu beneficial owner odbiorcy płatności). WSA uchylił zaskarżoną interpretację.


W ocenie sądu konkluzja organu podatkowego, że  należy ustalać, czy otrzymujący dywidendę jest jej rzeczywistym właścicielem, jest błędna. Jest to sprzeczne z samą konstrukcją dywidendy, bowiem trudno sobie wyobrazić sytuację, w której podmiot otrzymujący dywidendę nie jest jej właścicielem. Podmiot otrzymuje dywidendę z tego tytułu, że jest udziałowcem w spółce. Sąd zwrócił uwagę, iż zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT w przypadku dywidend, odbiorca nie ma obowiązku składania oświadczenia, iż jest jej rzeczywistym, końcowym właścicielem. Z kolei podmiot wypłacający dywidendę ma obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu okoliczności, które zwalniają dywidendę z opodatkowania, ale nie ma obowiązku spełniać warunków nie wynikających z przepisów.
Omawiany wyrok WSA we Wrocławiu stanowi korzystną dla podatników wykładnię przepisów podatkowych.

 

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat, zapraszamy do zadawania pytań. Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na Państwa wątpliwości.

 

 

Deutsche Version 

 

Dividendenausschüttung vs. Notwendigkeit der Überprüfung des Beneficial Owners

 

Das Woiwodschaftsverwaltungsgericht Breslau hat im Urteil vom 11. März 2020
(Az. I SA/Wr 977/19) beschlossen, dass zur Inanspruchnahme des Rechts auf Befreiung der Dividende von der Quellensteuer gemäß Art. 22 Abs. 4 KStG-PL der Zahler nicht verpflichtet ist, zu überprüfen, ob der Empfänger der Beneficial Owner ist.


Der Antrag auf die Erteilung einer verbindlichen Auskunft wurde von einer Gesellschaft gestellt, die im Bereich der Herstellung und Montage von Ausstattungselementen in der Automobilbranche tätig ist. Sie hat angegeben, dass sie in der Zukunft beabsichtigt, eine Dividende an den Alleingesellschafter mit Sitz in Italien auszuschütten. Die Gesellschaft ist der Meinung, dass sie nicht verpflichtet sein wird, zu überprüfen, ob das Unternehmen, an das die Dividende ausgeschüttet wird, der Beneficial Owner ist.

Die Behörde stimmte der Stellungnahme der Gesellschaft nicht zu und wies darauf hin, dass im Rahmen der obligatorischen Währung der gehörigen Sorgfalt, die sich aus den novellierten Vorschriften über die Erhebung der Quellensteuer ergibt, die am 1. Januar 2019 in Kraft getreten sind, nicht lediglich auf die Überprüfung der sich aus Art. 22 Abs. 4-6 KStG-PL ergebenden Bedingungen beschränkt werden kann, sondern es ist erforderlich, auch die sich aus Art. 28b Abs. 4 Pkt. 5-6 KStG-PL ergebenden Voraussetzungen (darunter den Status des Empfängers der Zahlung als Beneficial Owner) zu überprüfen.

 Das Woiwodschaftsverwaltungsgericht hob die angefochtene Auskunft auf.

 
Das Gericht hält die Stellungnahme der Steuerbehörde, dass zu ermitteln ist, ob derjenige, der die Dividende erhält, der Beneficial Owner ist, für falsch. Das widerspricht der Struktur der Dividende, da es schwierig ist, sich eine Situation vorzustellen, in der das Unternehmen, das die Dividende erhält, nicht der Beneficial Owner ist. Das Unternehmen erhält eine Dividende , weil es Gesellschafter ist. Das Gericht wies darauf hin, dass gemäß Art. 26 Abs. 1f KStG-PL im Falle von Dividenden der Empfänger nicht verpflichtet ist, eine Erklärung darüber abzugeben, dass er ihr Beneficial Owner ist. Das Unternehmen, das die Dividende ausschüttet, ist verpflichtet, die gehörige Sorgfalt bei der Überprüfung der Umstände zu wahren, welche die Dividende von der Besteuerung befreien, aber die Voraussetzungen, die sich nicht aus den Vorschriften ergeben, müssen nicht erfüllt werden.


Das besprochene Urteil des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts Breslau stellt eine für die Steuerpflichtigen günstige Auslegung der Steuervorschriften dar. Sind Sie an diesem Thema interessiert, so stehen wir Ihnen zur Verfügung. Unsere Experten werden gerne Ihre Fragen beantworten, um Zweifel auszuräumen.


Do góry strony »

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu