Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sprawozdanie finansowe i wypłata dywidendy w kontekście podatku u źródła

PrintMailRate-it

Tomasz Kośmider

24 marca 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten
English version below

 

Do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów wyłączające obowiązkowy pobór podatku u źródła w przypadku wypłat należności ponad kwotę 2 000 000 zł w ciągu jednego roku na rzecz jednego podmiotu.

 

Obowiązek dochowania należytej staranności

Warto pamiętać, że nie został ograniczony obowiązek dochowania należytej staranności i w dalszym ciągu spółki są zobligowane do jego przestrzegania. Niedochowanie należytej staranności wiąże się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi po stronie płatnika podatku, tj. powstaniem zaległości podatkowych i odsetek, a także nałożeniem tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego na mocy ordynacji podatkowej.

 

Przypadki szczególne

Dochowanie należytej staranności jest szczególnie istotne na etapie zatwierdzania sprawozdania finansowego i podejmowania decyzji w zakresie sposobu rozporządzenia wypracowanym zyskiem. W przypadku wypłaty dywidendy na rzecz polskiego nierezydenta podatkowego zastosowanie obniżonej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia od opodatkowania na mocy Dyrektywy 2011/96/UE jest uzależnione od zgromadzenia stosownej dokumentacji. Ponadto polska spółka jest każdorazowo zobowiązana do weryfikacji otrzymanych dokumentów pod względem prawdziwości i rzetelności. Stwierdzenie przez organ podatkowy ewentualnych nieprawidłowości, np. braków dokumentacyjnych, będzie obciążać finansowo płatnika (tj. podmiot wypłacający zysk).

 

Zachęcamy do kontaktu z doradcami Rödl & Partner w celu omówienia zasad bezpiecznej, pod względem podatkowym, wypłaty zysku za rok obrotowy 2020. A także kompleksowego przygotowania Państwa firmy do sprostania wymogom w zakresie podatku u źródła.

 

 

Deutsche Version

 

 

Jahresabschluss und Dividendenausschüttung im Hinblick auf die Quellensteuer

Bis zum 30. Juni 2021 gilt die Verordnung des Finanzministers, die die obligatorische Erhebung der Quellensteuer auf die Zahlung von Forderungen über dem Schwellenwert von 2 Mio. PLN, die innerhalb eines Jahres an denselben Rechtsträger erfolgt, aussetzt.

 

Pflicht zur Wahrung der erforderlichen Sorgfalt

Es ist zu beachten, dass die Pflicht zur Wahrung der erforderlichen Sorgfalt nicht eingeschränkt wurde und Unternehmen weiterhin verpflichtet sind, sie zu befolgen. Die Nichteinhaltung der erforderlichen Sorgfalt ist mit negativen steuerlichen Folgen aufseiten des Steuerzahlers verbunden, d.h. mit der Entstehung von Steuerrückständen und Zinsen sowie der Auferlegung einer sog. zusätzlichen Steuerverbindlichkeit kraft der polnischen Abgabenordnung.

 

Sonderfälle

Die Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt ist insbesondere auf der Etappe der Feststellung des Jahresabschlusses und der Fassung des Beschlusses über die Verwendung des erwirtschafteten Gewinns von Bedeutung. Im Falle der Dividendenausschüttung an einen polnischen Gebietsfremden hängt die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes aus dem entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen bzw. der Steuerbefreiung gemäß der Richtlinie 2011/96/EU davon ab, ob die entsprechende Dokumentation vorliegt. Darüber hinaus ist die polnische Gesellschaft verpflichtet, die erhaltenen Dokumente jedes Mal auf den Wahrheitsgehalt und ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen. Stellt die Steuerbehörde eventuelle Unregelmäßigkeiten, z.B. fehlende Dokumente, fest, so wird der Steuerzahler finanziell belastet werden (d.h. der Rechtsträger, der den Gewinn auszahlt).

 

Die Berater von Rödl & Partner stehen Ihnen gerne zur Verfügung und besprechen mit Ihnen die Grundsätze einer steuerrechtlich sicheren Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020. Wir sind auch gerne bereit, Sie bei der umfassenden Vorbereitung Ihres Unternehmens auf die Erfüllung der mit der Quellensteuer verbundenen Pflichten zu unterstützen.

 

 

English version

 

 

Financial statements and dividend payment in the context of withholding tax

The regulation of the Minister of Finance which excludes the mandatory withholding tax on payments exceeding 2,000,000 million zloty in one year to one entity is in force until 30 June 2021.

 

Due care obligation

Please remember that the obligation to exercise due care has not been suspended and companies still have to fulfil it. Failure to exercise due care triggers adverse tax implications on the withholding agent, i.e. tax arrears and interest as well as additional tax liability under the Tax Act.

 

Special cases

Due care is particularly important during the approval of financial statements and deciding on profit allocation. If you want to pay a dividend to a Polish non-resident and enjoy the preferential tax rate under the respective tax treaty or a tax exemption under Directive 2011/96/EU, you need to collect certain documentation. Moreover, the Polish payer is each time obliged to check the documents for accuracy and truthfulness. If tax authorities detect any irregularities, e.g. missing documents, the burden of penalty rests on the withholding agent (i.e. the entity which pays the profit).

 

We encourage you to contact Rödl & Partner’s advisers to discuss tax-secure payment of profit for the 2020 financial year, and to comprehensively support your company in fulfilling withholding tax obligations.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu