Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Obowiązki sprawozdawcze i opłaty w obszarze ochrony środowiska

PrintMailRate-it

Joanna Lech

​16 stycznia 2023


Luty i marzec to okres sprawozdawczy i rozliczeniowy w obszarze ochrony środowiska. 

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na złożenie:

 • raportu do Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE); 
 • wykazu do urzędu marszałkowskiego; 
 • wniesienia ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska; 
 • oraz obowiązki sprawozdawcze wnoszone za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i związane z tym opłaty.  

Podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisję, są zobowiązane do:


 1. złożenia wykazu zawierającego informacje o korzystaniu ze środowiska do właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego – do 31 marca;
 2. uiszczenie należnych opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska - do 31 marca;
 3. złożenia raportu do KOBIZE – do 28 lutego.

Powyższe obowiązki dotyczą w szczególności podmiotów:

 • spalających paliwa w silnikach spalinowych (np. użytkowanie pojazdów czy maszyn budowlanych);
 • spalających paliwa w kotłach lub agregatach;
 • prowadzących procesy technologiczne (np. malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie);
 • użytkujących urządzenia klimatyzacyjne;
 • których działalność obejmuje przeładunek paliw;
 • składujących odpady;
 • zajmujących się działalnością wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu czy hodowli zwierząt.

Niewykonanie obowiązku terminowego przedkładania wykazu zagrożone jest karą grzywny. Dodatkowo w przypadku niezłożenia wykazu lub wskazania w wykazie informacji i danych oraz wysokości należnych opłat nasuwających zastrzeżenia, właściwy organ może wymierzyć opłaty w drodze decyzji i może je egzekwować. 

Podmioty wpisane do rejestru BDO są natomiast zobowiązane do:


1. wniesienia opłaty rocznej za wpis do BDO -  do końca lutego;

Obowiązek ten dotyczy:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli;
 • wprowadzających baterie lub akumulatory;
 • wprowadzających pojazdy;
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań;
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 • wprowadzających na terytorium kraju opony;
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
 • mikroprzedsiębiorców - wynosi 100 zł;
 • przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy - wynosi 300 zł.

Opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

2. sporządzenia i wniesienia rocznego sprawozdania / sprawozdań oraz wniesienia ewentualnych opłat produktowych - do 15 marca;

Sprawozdania sporządza się i wnosi do właściwego urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Niezłożenie sprawozdania jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Dodatkowo przypominamy o obowiązku umieszczania numeru BDO m.in. na następujących dokumentach: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach i sprawozdaniach.

Niespełnienie obowiązku umieszczania numeru BDO na dokumentach grozi administracyjną karą pieniężną od 1000 zł do 1 000 000 zł. 


Masz wątpliwości dotyczące obowiązków w obszarze ochrony środowiska? Zapisz się na bezpłatny webinar „Wpis do rejestru BDO – sprawdź kogo dotyczy” »


Masz wątpliwości dotyczące obowiązków w obszarze ochrony środowiska? Skontaktuj się z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Lech

radca prawny

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu