Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Estoński CIT – doradztwo

PrintMailRate-it

​​​​​​1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu wprowadzono zmiany liberalizujące zasady rozliczania się przez podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób prawnych w ramach estońskiego CIT-u.

 ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY OFERTY!

Główne różnice, które wprowadził estoński CIT​2021od 2022​
​Forma prowadzenia działalnościspółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna​spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna
​Limit przychodowy
 • ​łączne przychody z działalności nie mogły przekroczyć 100 mln złotych w poprzednim roku podatkowym
 • podatnik musiał mieć mniej niż połowę przychodów ze źródeł pasywnych
 • ​zniesiono próg łącznych przychodów z działalności
 • podatnik musi w dalszym ciągu mieć mniej niż połowę przychodów ze źródeł pasywnych
​Konieczność ponoszenia nakładów na cele inwestycyjne​podatnicy byli obowiązani do ponoszenia nakładów w określonej wysokości na cele inwestycyjne​zniesienie wymogów dotyczących ponoszenia nakładów na cele inwestycyjne
​Stawka podatku
 • ​15% – w przypadku małych podatników
 • 25% – w przypadku pozostałych podatników
 • ​10% – w przypadku małych podatników
 • 20% – w przypadku pozostałych podatników

 

 

Niezmienione obowiązki związane z estońskim CIT-em

 

 • złożenie zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego o wyboerze metody rozliczania się ryczałtem
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych w sposób umożliwiający prawidłowe określenie m.in. wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku
 • zatrudnianie co najmniej 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym albo 82% roku podatkowego, gdy rok podatkowy nie ma 12 miesięcy, lub podnoszenie miesięcznych wydatków w kwocie co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wynagrodzeń na podstawie umowy innej niż umowa o pracę (łagodniejsze warunki w tym zakresie dla nowych spółek i małych podatników
 • brak udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
 • sporządzanie sprawozdania finansowego w okresie opodatkowania ryczałtem zgodnie z ustawą o rachunkowości, a nie MSR. 


Termin na wybór rozliczenia

 

Od początku 2022 r. należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze rozliczania się ryczałtem w następujących terminach:

 

 1. do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem;
 2. przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Moment zapłaty

 

Estoński CIT zwalnia podatników z konieczności zapłaty zobowiązania podatkowego do momentu, kiedy podatnik dokona jednej z czynności rozumianej jako rozdysponowanie zysku spółki. Przy czym ustawa wiele zdarzeń gospodarczych kwalifikuje jako rozdysponowanie zysku, dlatego należy tu zachować wyjątkową ostrożność.​​W przypadku pytań dotyczących przejścia na estoński CIT skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy mają bogatą wiedzę i doświadczenie dotyczące podatków. Specjaliści od cen transferowych, prawa pracy, księgowi służą wsparciem i rzetelnymi wskazówkami, które są niezbędne w niejednokrotnie skomplikowanych zagadnieniach podatkowych. Kompleksowo zajmiemy się Twoim przypadkiem: przeanalizujemy możliwości, opłacalność i spodziewane efekty, jak i zagrożenia związane z wprowadzeniem estońskiego CIT-u. Przeprowadzimy Cię przez wszystkie niezbędne działania, do których obliguje estoński CIT, a także zadbamy, by po wdrożeniu Twoja firma tworzyła poprawne raporty podatkowe i będziemy monitorować Twoje biznesowe działania pod kątem wpływu na estoński CIT. 
Deutschland Weltweit Search Menu