Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Specjalne Strefy Ekonomiczne – sprzedaż wyrobów wytworzonych w SSE, dokonana jednak poza SSE, dalej podlega zwolnieniom strefowym

PrintMailRate-it


Wyrokiem z dnia 20.08.2015 r. (II FSK 1551/13) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dla zwolnienia sprzedaży podzespołów wyprodukowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) nie ma znaczenia fakt wydzierżawienia tych produktów poza terenem SSE. Wyrok ten jest o tyle istotny, że organy podatkowe bardzo często usiłują opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych wprawdzie na terenie SSE, jednak znajdujących się w chwili sprzedaży poza terenem SSE lub choćby sprzedawanych za pośrednictwem działu handlowego ulokowanego poza jej granicami. Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe nie znajduje jednak, w naszej opinii, oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

 

W stanie faktycznym analizowanym przez Sąd podatnik, będący producentem podzespołów do kombajnów, które były do tej pory przez niego wydzierżawione, postanowił dokonać ich sprzedaży uznając, iż skoro przedmiotowe podzespoły zostały wytworzone na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej po dniu otrzymania stosownego zezwolenia, to tym samym winny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego przepisami art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

 

Zarówno organ podatkowy wydający interpretację indywidualną, jak i WSA uznali, że dochód uzyskany ze sprzedaży podzespołów wcześniej wydzierżawianych nie jest dochodem z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Sąd pierwszej instancji uzasadniając swoje stanowisko stwierdził ponadto, iż dochód uzyskany ze sprzedaży należało zakwalifikować do działalności handlowej, a nie produkcyjnej. A skoro działalność handlowa wykonywana jest poza terenem SSE, w chwili sprzedaży podzespoły znajdowały się poza terenem SSE, to dochód uzyskany przez podatnika winien zostać opodatkowany jako uzyskany poza terenem SSE.

 

Do stanowiska podatnika przychylił się jednak NSA wskazując, iż istotnym dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania jest fakt wyprodukowania podzespołów na terenie SSE, zaś okoliczność, że wyroby znajdują się w dacie sprzedaży u podmiotu wydzierżawiającego poza terenem SSE, pozostaje bez znaczenia.

 

Na aprobatę zasługuje również racjonalne podejście NSA, który uznał za błędne oderwanie czynności polegającej na sprzedaży wyrobów strefowych od działalności produkcyjnej. Podjęcie przez przedsiębiorcę działalności produkcyjnej nie generuje bowiem samo w sobie żadnych dochodów. Sprzedaż wyrobu jest więc nieodłącznym elementem procesu gospodarczego, bez którego nie zostanie osiągnięty podstawowy cel działalności gospodarczej, jakim jest osiągnięcie dochodu. 

 

Stanowisko zaprezentowane w ww. wyroku zostało przez NSA wyrażone również w orzeczeniu z dnia 22.05.2015 r. (II FSK 1140/13), w którym Sąd podkreślił, iż zamiarem ustawodawcy nie było z pewnością wywieranie presji na przedsiębiorców, aby Ci skupiali wszystkie elementy działalności (w tym w szczególności dział handlowy) na terenie SSE. Miejsce zawierania umów z odbiorcami nie może mieć tym samym wpływu na kwalifikację uzyskiwanego dochodu jako opodatkowanego lub zwolnionego. 

 

W naszej opinii obydwa wyroki NSA świadczą o racjonalnym podejściu Sądu oraz dają nadzieję wielu przedsiębiorcom, którzy aby sprostać życzeniom organów podatkowych, niejednokrotnie zmuszani byli do różnego rodzaju kosztownych restrukturyzacji własnej działalności, nie znajdujących, jak w omawianych przypadkach, oparcia w przepisach prawa. Mając powyższe na uwadze, zalecamy Państwu ponowną analizę opodatkowania transakcji sprzedaży wyrobów wytworzonych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Deutschland Weltweit Search Menu