Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony przewidzianej dla konsumentów – zmiany w prawie od 1 stycznia 2021 r.

PrintMailRate-it

Alicja Szyrner

9 grudnia 2020 r.


Na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Do kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta zostaną dodane przepisy, w związku z którymi przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania w szczególności klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowany w określonych sytuacjach jak konsument w przypadku zawierania przez niego umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, tj. takich, które zawiera poza dokonywanymi codziennie czynnościami wynikającymi z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazał w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Na podstawie przedstawionych wyżej zmian przepisów wszystkie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły umowę nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności, będą korzystały z ochrony przysługującej do tej pory jedynie konsumentom. Co za tym idzie, postanowienia umowy nieuzgodnione z nimi indywidualnie nie będą dla nich wiążące, jeżeli będą kształtować prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy (tzw. klauzule abuzywne). A w przypadku gdy umowa zostanie zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa druga strona będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.


Opisane wyżej zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Nowych postanowień nie stosuje się do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r.


Biorąc pod uwagę powyższe zalecamy szczegółową analizę umów zawieranych przez Państwa z kontrahentami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Specjaliści z Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Rafał Szymański

adwokat

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu