Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek CIT – najważniejsze zmiany

PrintMailRate-it

 

Tomasz Kośmider

1 lutego 2021 r.

 

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych obowiązków dla podatników CIT – jest to efekt licznych nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Poniżej zebraliśmy najistotniejsze informacje związane ze zmianami wprowadzonymi w ciągu minionych trzech lat.

 

 

Koszty finansowania dłużnego

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego (odsetek, odsetkowych części rat leasingowych, prowizji, opłat). Ustawodawca wprowadził maksymalną kwotę kosztów finansowania dłużnego, która może znaleźć się w kosztach uzyskania przychodów.  Limit kosztów uzyskania przychodów obrazuje następujący wzór:

 

Do limitu obliczonego zgodnie z powyższym wzorem należy dodać „kwotę wolną” w wysokości 3 milionów złotych.

 

Limitowaniu podlega wyłącznie nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, która jest obliczana według następującego wzoru:


CIT GRAFIKA.png

 

Limitowanie usług niematerialnych

 


 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa regulacja ograniczająca ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych. 


 

Do limitu obliczonego zgodnie z powyższym wzorem należy dodać „kwotę wolną” w wysokości 3 milionów złotych.

 

Limitowaniu podlegają m.in. wydatki na nabycie następujących usług:

  • usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • autorskie prawa majątkowe;
  • licencje;
  • prawa własności przemysłowej, np. znaki towarowe.

 

 

Podział przychodów na źródła przychodów


 

Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – na wzór ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązuje podział przychodów na źródła przychodów. Źródłami przychodów są zyski kapitałowe oraz pozostałe przychody.


Do źródła przychodów zyski kapitałowe zaliczany jest zamknięty katalog przychodów określonych w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do zysków kapitałowych zalicza się m.in. otrzymane dywidendy, otrzymany majątek polikwidacyjny, przychody ze zbycia udziałów lub akcji oraz ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, przychody uzyskane w związku z procesami restrukturyzacyjnymi.
Konsekwencją wprowadzenia podziału przychodów na źródła przychodów jest również obowiązek przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów do konkretnej działalności oraz odliczenie straty w ramach danego źródła przychodów.

 

 

 

 

Pobór podatku u źródła


 

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe zasady poboru podatku u źródła. Płatnicy chcąc skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania na gruncie podatku u źródła (zastosowanie obniżonej stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego lub zwolnienia od opodatkowania) zobowiązani są do dochowania należytej staranności. Poprzez należytą staranność należy rozumieć dokładną weryfikację odbiorcy należności pod kątem m.in. prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, czy posiadania statusu rzeczywistego beneficjenta wypłacanych należności.

 

Niedochowanie należytej staranności lub dochowanie jej w niewystarczającym stopniu (w odniesieniu do skali i rodzaju prowadzonej działalności) grozi nałożeniem sankcyjnego zobowiązania podatkowego w wysokości co najmniej 10% podstawy opodatkowania należności, która skorzystała z preferencyjnych zasad opodatkowania. 

 

 

 

Samochody leasingowe – koszty uzyskania przychodów


Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup, najem, leasing, ubezpieczenie i eksploatację samochodów osobowych. 


Nowelizacja zrównała maksymalną kwotę, która może zostać ujęta w poczet kosztów podatkowych w przypadku umów leasingu i najmu samochodów oraz nabycia pojazdów na własność. W przypadku samochodów elektrycznych limit wynosi 225 000 zł, w pozostałych przypadkach limit wynosi 150 000 zł. Wysokość odpisów amortyzacyjnych lub rat leasingowych mogących stanowić koszt podatkowy ustalana jest w proporcji wartości rynkowej pojazdu do kwoty 225 000 zł lub 150 000 zł. Na podobnych zasadach rozliczane jest ubezpieczenie AC pojazdu.


Nowelizacja ograniczyła również możliwość ujmowania wydatków eksploatacyjnych pojazdów w przypadku użytku mieszanego. Od 1 stycznia 2019 r. w takim przypadku 25% wydatków eksploatacyjnych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.  

 

 

 

 

Biała lista podatników

 

 

 

Od 1 stycznia 2020 r. w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wszystkich dokonywanych płatności. Zasadą jest, że dokonanie płatności za fakturę opiewającą na kwotę ponad 15 000 zł brutto na rachunek nieznajdujący się na białej liście podatników lub pominięcie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności skutkuje niemożliwością ujęcia w kosztach podatkowych takiej płatności.

 

 

 

 

Zatory płatnicze


 

Od 1 stycznia 2020 r. w podatku dochodowym od osób prawnych, na wzór regulacji występującej w ustawie  o podatku od towarów i usług, obowiązują nowe zasady ujmowania w kosztach podatkowych niezapłaconych długów oraz korekty podstawy opodatkowywania w przypadku nieotrzymanych wierzytelności.

Jeżeli w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności dłużnik nie ureguluje należności jest on obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, wierzyciel zaś zyskuje uprawnienie do pomniejszenie podstawy opodatkowania.

 

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie doradzą w kwestiach związanych z podatkiem CIT.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 32 330 12 06
+48 696 566 909

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu