Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wyrok TSUE dotyczący rozliczania podatku VAT

PrintMailRate-it

 

Monika Bartosiewicz

22 marca 2021 r. ​

 

Deutsche Version siehe unten
English version below

 

11 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie (sygn. C-812/19) w sprawie rozliczeń podatku VAT, dotyczące podmiotów działających w ramach grupy podatkowej VAT i posiadających siedzibę główną w jednym, a oddział w drugim państwie członkowskim. 


Zakład główny i zagraniczny oddział a podatek VAT – rozstrzygnięcie

Kwestia dotyczyła duńskiego banku posiadającego główny zakład na terenie Danii i działającego w ramach duńskiej grupy VAT, natomiast prowadzącego działalność gospodarczą poprzez swój oddział w Szwecji. 
Orzeczenie rozstrzyga wątpliwości, jak na tle przepisów dyrektywy VAT traktować zakład główny należący do grupy podatkowej VAT oraz jego zagraniczny oddział – jako jednego czy dwóch podatników VAT.


Ostatecznie TSUE wskazał, że konsekwencją dołączenia do duńskiej grupy podatkowej VAT przez zakład główny banku jest to, że do celów VAT zakład główny oraz oddział należy uznać za odrębnych podatników, gdy zakład główny świadczy na rzecz oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.


Usługi świadczone pomiędzy centralą należącą do grupy VAT a jej zagranicznymi oddziałami podlegają opodatkowaniu.


Wnioski

W naszej ocenie komentowany wyrok ma także istotne znaczenie dla podmiotów działających w ramach grup podatkowych VAT i posiadających na terenie innego państwa UE stałe miejsce prowadzenia działalności. Podobna sytuacja będzie dotyczyła podmiotów posiadających oddziały w różnych państwach, gdy w jednym z nich oddział będzie funkcjonował w ramach podatkowej grupy VAT.

 

Zachęcamy do kontaktu z doradcami Rödl & Partner, w celu omówienia zasad bezpiecznego, pod względem podatkowym, świadczenia usług między centralą a zagranicznymi oddziałami.

 

 

Deutsche Version

 

 

Urteil des EuGH zur Abrechnung der Mehrwertsteuer

Am 11. März 2021 erließ der Europäische Gerichtshof ein wichtiges Urteil (Aktenzeichen C-812/19) zu Mehrwertsteuerabrechnungen, das Unternehmen betrifft, die Teil einer Mehrwertsteuergruppe sind und ihre Hauptniederlassung in einem, und ihre Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat haben.


Hauptniederlassung und ausländische Zweigniederlassung und die Mehrwertsteuer – Entscheidung

Die Frage betraf eine dänische Bank, deren Hauptniederlassung sich in Dänemark befindet und die zu einer dänischen Mehrwertsteuergruppe gehört, jedoch ihre Tätigkeit in Schweden über eine dort ansässige Zweigniederlassung ausübt.


Mit diesem Urteil werden die Zweifel ausgeräumt, wie vor dem Hintergrund der Mehrwertsteuerrichtlinie eine zu einer Mehrwertsteuergruppe gehörende Hauptniederlassung und ihre Zweigniederlassung zu betrachten sind – als ein Steuerpflichtiger oder zwei Steuerpflichtige.


Letztendlich hat der EuGH darauf hingewiesen, dass dadurch, dass sich die Hauptniederlassung der Bank der dänischen Mehrwertsteuergruppe angeschlossen hat, die Hauptniederlassung und die Zweigniederlassung für Mehrwertsteuerzwecke als zwei getrennte Steuerpflichtige anzusehen sind, sofern die Hauptniederlassung Dienstleistungen für die Zweigniederlassung erbringt und dieser Zweigniederlassung die Kosten für diese Dienstleistungen zurechnet.


Die zwischen der zu der Mehrwertsteuergruppe gehörenden Zentrale und ihren ausländischen Zweigniederlassungen erbrachten Dienstleistungen unterliegen der Mehrwertsteuer.


Schlussfolgerungen

Unseres Erachtens ist das besprochene Urteil auch von wesentlicher Bedeutung für Unternehmen, die zu Mehrwertsteuergruppen gehören und in einem anderen Mitgliedstaat eine feste Niederlassung haben. Eine ähnliche Situation wird Unternehmen betreffen, die Zweigniederlassungen in verschiedenen Mitgliedstaaten haben, wenn in einem davon eine Zweigniederlassung im Rahmen einer Mehrwertsteuergruppe tätig ist.

 

Die Berater von Rödl & Partner stehen Ihnen gerne zur Verfügung und besprechen mit Ihnen die Grundsätze der steuerrechtlich sicheren Erbringung von Dienstleistungen zwischen einer Zentrale und den ausländischen Zweigniederlassungen.

 

 

English version


 

CJEU’s ruling on VAT accounting

The Court of Justice of the European Union issued on 11 March 2021 an important ruling (Case C-812/19) on VAT accounting, which concerns entities which are part of a VAT group and whose principal establishment is in one and a branch in another EU Member State.


The principal establishment and a foreign branch vs VAT – the ruling

The case concerned a Danish bank with the principal establishment in Denmark and operating as part of the Danish VAT group but pursuing its business activities through a branch office in Sweden.


The ruling clears doubts as to how to treat the principal establishment being part of a VAT group and its foreign branch in the context of the VAT Directive – as one or two VAT taxable persons.


Ultimately, the CJEU ruled that as a consequence of the bank’s principal establishment joining the Danish VAT group the principal establishment and the branch should be considered for VAT purposes as separate taxable persons when the principal establishment supplies services to the branch and imputes the costs thereof to the branch.


Services provided between the head office being part of a VAT group and its foreign branch offices are subject to taxation.


Conclusions

In our opinion, this ruling is also important for entities operating as part of VAT groups and having a fixed establishment in another EU Member State. A similar situation will be applicable to entities having branch offices in different countries while a branch office in one of them will operate as part of a VAT group.

 

If you would like to discuss the principles of tax-secure supply of services between the head office and foreign offices, you are welcome to contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu