Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ważne terminy związane z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO)

PrintMailRate-it

Natalia Patecka

8 grudnia 2022 r. 


Początek roku wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym także w zakresie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO). W niniejszym artykule, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, chcielibyśmy przedstawić najważniejsze z nich w kolejności chronologicznej. 


Termin – STYCZEŃ

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu. Obowiązek może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rozliczenie obowiązku następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. 

Wprowadzający sprzęt, który samodzielnie wykonuje obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych przeznacza na kampanie edukacyjne lub wnosi na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego – łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. [1] 

Termin – LUTY 

Wniesienie opłaty rocznej za korzystanie z systemu BDO do końca lutego. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty rocznej zostały wymienione w ustawie o odpadach:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowany przedstawiciel,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Co ważne, opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. [2] 

Termin – MARZEC


Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Wprowadzający baterie lub akumulatory:

 1. przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne, kwotę co najmniej równą tej opłacie albo
 2. wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na kampanie edukacyjne, w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata. 

Obowiązek może być realizowany samodzielnie lub przez organizację odzysku. [3] 


Złożenie rocznego sprawozdania w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu marszałkowi województwa. Zgodnie z ustawą o odpadach podmioty zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi są następujące:

 1. wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 2. wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 3. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 4. wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami oraz o opłacie produktowej,
 5. wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 6. wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel,
 7. wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach. [4]

Natomiast roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami również w terminie do 15 marca składają:

 1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji,
 2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami i obowiązany do prowadzenia ewidencji, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  - zbierania odpadów
  - przetwarzania odpadów,
 3. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. [5]

Wniesienie opłaty produktowej do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Przykłady podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty produktowej: 

 1. wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia poziomów zbierania w wysokości określonej w przepisach,
 3. wprowadzający produkty w opakowaniach, który nie wykonał obowiązku zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu.

Opłata recyklingowa

Uiszczenie opłaty recyklingowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana, na odpowiednie konto urzędu marszałkowskiego. Oznacza to, że opłata recyklingowa za pierwszy kwartał jest wnoszona w terminie do 15 kwietnia. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Taki przedsiębiorca jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. [6] 

Termin – GRUDZIEŃ

Wniesienie opłaty za publiczne kampanie edukacyjne do 31 grudnia dla wprowadzających produkty w opakowaniach. Obowiązek może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach realizujące samodzielnie obowiązek publicznych kampanii edukacyjnych:

 1. przeznaczają w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
 2. przekazują w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa
  - łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. [7]

Podsumowanie

Niniejszy artykuł omawia jedynie najważniejsze, naszym zdaniem, obowiązki związane z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Z uwagi na szeroki zakres możliwych obowiązków zalecamy każdorazowo weryfikację działalności.


Podstawa prawna: 
[1] Art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
[2] Art. 57 ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. o odpadach.
[3] Art. 37 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
[4] Art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
[5] Art. 74 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
[6] Art. 40a i 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
[7] Art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Lech

radca prawny

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu