Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.TSUE: 20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE

PrintMailRate-it

 

Aleksandra Majnusz

30 kwietnia 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten
English version below

 


15 kwietnia 2021 r. TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie C-935/19, dotyczący możliwości nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji VAT.

 
Co było przedmiotem sporu 

 
Sprawa dotyczyła spółki, która błędnie zakwalifikowała transakcję nabycia nieruchomości jako podlegającą opodatkowaniu. W wyniku kontroli urząd stwierdził, że transakcja była w całości zwolniona z VAT, a spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej transakcję.
 
Pomimo korekty deklaracji urząd wydał decyzję nakładającą na spółkę sankcję w wysokości 20% kwoty zawyżenia nienależnie żądanego zwrotu VAT.
 

Orzeczenie TSUE

TSUE orzekł, że przepisy unijne stoją na przeszkodzie przepisom krajowym nakładającym na podatnika 20% sankcję VAT, przy braku przesłanek wskazujących na oszustwo lub uszczuplenie wpływów do skarbu państwa.
 

Co to oznacza dla podatników

Podatnicy mają możliwość odzyskania kwot sankcji VAT niesłusznie nałożonych przez organy.
 
Na tezy wyroku mogą powoływać się podatnicy, na których nałożono sankcję VAT również w innych sytuacjach – jeżeli stwierdzone nieprawidłowości wynikały z błędu, co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu i działanie nie wskazywało na oszustwo uszczuplenia wpływów do skarbu państwa. Tezy wyroku można stosować również do sankcji 15%.
 
Warto dokonać przeglądu postępowań dotyczących nałożenia sankcji VAT, w celu ewentualnego zakwestionowania rozstrzygnięć organów podatkowych. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

 

EuGH: 20% Umsatzsteuersanktionen verstoßen gegen EU-Recht


Am 15. April 2021 erließ der EuGH ein Urteil in der polnischen Sache C-935/19, in dem es um die Möglichkeit der Auferlegung von 20% Umsatzsteuersanktionen durch die Steuerbehörden ging.
 

Streitgegenstand 

Die Sache betraf eine Gesellschaft, die den Erwerb einer Immobilie fälschlicherweise als steuerbar eingestuft hatte. Im Rahmen einer Prüfung stellte die Behörde fest, dass das Geschäft vollständig von der Mehrwertsteuer befreit sei, und die Gesellschaft nicht zum Abzug der Vorsteuer berechtigt gewesen sei, die sich aus der Rechnung über dieses Geschäft ergebe.
 
Trotz Korrektur der Steuererklärung erließ die Behörde einen Bescheid, in dem sie gegen die Gesellschaft eine Sanktion in Höhe von 20% des Betrags, um den der zu Unrecht geforderte Betrag der Vorsteuererstattung zu hoch angesetzt wurde, verhängte.
 

Urteil des EuGH

Der EuGH erkannte für Recht, dass die EU-Vorschriften einer nationalen Regelung entgegenstehen, nach der einem Steuerpflichtigen, eine Umsatzsteuersanktion in Höhe von 20% auferlegt wird, wenn weder Anhaltspunkte für Steuerhinterziehung noch für den Verlust von Steuereinnahmen für den Fiskus vorliegen.
 

Bedeutung für den Steuerpflichtigen

Die Steuerpflichtigen haben die Möglichkeit, Umsatzsteuersanktionen, die ihnen von den Behörden unrechtmäßigerweise auferlegt wurden, erstattet zu bekommen.
 
Auf dieses Urteil können sich auch Steuerpflichtige berufen, gegen die in anderen Situationen Umsatzsteuersanktionen verhängt wurden – sofern die festgestellten Unregelmäßigkeiten auf einen Irrtum hinsichtlich der Steuerbarkeit zurückzuführen sind und das Handeln des Steuerpflichtigen keine Anhaltspunkte für Steuerhinterziehung oder für den Verlust von Steuereinnahmen für den Fiskus bietet. Die Thesen des Urteils sind auch auf Sanktionen i.H.v. 15% anwendbar.
 
Es lohnt sich, die Vorgehensweise der Behörden bei der Verhängung von Umsatzsteuersanktionen zu beobachten, um eventuell gegen die diesbezüglichen Entscheidungen vorgehen zu können. Sollten Sie Fragen haben, so setzen Sie sich bitte mit den Experten von Rödl & Partner in Verbindung.

 

 

English version

 

 

CJEU: the 20% VAT sanction is incompatible with EU law

The CJEU issued on 15 April 2021 a judgment in C-935/19 on whether tax authorities may impose a 20% VAT sanction on taxpayers.
 

Matter in controversy 

The case concerned a company which classified incorrectly a real property purchase as a VAT taxable purchase. During a tax audit, tax authorities found that the transaction was fully exempt from VAT and the company was not entitled to deduct the VAT amount disclosed in the purchase invoice.
 
Although the company amended the relevant VAT return to rectify its error, tax authorities ruled that the company must pay a penalty of 20% of the amount by which the requested VAT refund was overstated. 

 
CJEU judgment

In its judgment, the CJEU has ruled that the EU laws preclude the Polish laws imposing a 20% VAT sanction on a taxpayer if there are no indications of fraud or loss of state revenue.
 

What does it mean for taxpayers

Taxpayers can reclaim the VAT sanction unduly levied by tax authorities.
 
Taxpayers on whom tax authorities have imposed a VAT sanction can invoke the CJEU's judgment also in other cases, namely, if the identified VAT accounting error results from the taxpayer's belief that a supply is a VATable supply and his actions do not suggest an attempt to evade taxation. The judgment can also be applied to the 15% VAT sanction.
 
We advise that you review the proceedings for VAT sanctions imposed on you and challenge the rulings of tax authorities if those amounts were not due. If you have any questions, please contact Rödl & Partner's experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Manager

+48 32 330 12 27
+48 662 217 039

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu