Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Slim VAT 2 – drugi pakiet uproszczeń w VAT w 2021 roku

PrintMailRate-it

Drzewo kwitnące 731x227.png

Żaneta Niestier 
25 luty 2021


Pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie z początkiem 2021 r. i dotyczył m.in. korygowania faktur, terminu odliczania VAT, uproszczeń dla eksporterów, uspójnienia kursów walut dla potrzeb VAT i podatku dochodowego. Teraz MF przygotowało SLIM VAT 2, czyli kolejne uproszczenie w postaci pakietu modernizacji w rozliczeniach podatku VAT.


Rozwiązania w SLIM VAT 2

Projekt pakietu SLIM VAT 2 złożony jest z 15 nowych rozwiązań. Mają one przyczynić się do ułatwienia rozliczeń VAT i pomóc w usunięciu przestarzałych, niepotrzebnych i czasochłonnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Dzięki nim mają zostać zlikwidowane zbędne formalności i powinna nastąpić poprawa płynności firm, szczególnie istotna podczas pandemii. Zaproponowane uproszczenia zostały podzielone na 5 obszarów: 
 • prostsze fakturowanie,
 • przyjazne odliczanie VAT,
 • VAT w obrocie międzynarodowym 
 • korzyści i pewność prawa,
 • VAT  – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
 • poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.: 

 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospo-darczej,
 • pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług,
 • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
 • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

MF zapowiedziało, że większość nowych uproszczeń mogłaby wejść w życie 1 października 2021 r., a niektóre 1 stycznia 2022 r. Ponadto MF pracuje nad trzecią odsłoną SLIM VAT, której prezentacja planowana jest w drugiej połowie tego roku.


Deutsche Version

Slim VAT 2 – das zweite Paket von Vereinfachungen bei der Umsatzsteuer im Jahre 2021


Das erste SLIM-VAT-Paket trat Anfang 2021 in Kraft und betraf u.a. die Ausstellung von Korrekturrechnungen, die Frist für den Umsatzsteuerabzug, Vereinfachungen für Exporteure sowie die Vereinheitlichung der Wechselkurse für die Umsatzsteuer und die Ertragssteuer. Jetzt hat das Finanzministerium die SLIM VAT 2 vorbereitet, also weitere Vereinfachungen in Gestalt eines Modernisierungspakets bei den Umsatzsteuerabrechnungen.


Elemente der SLIM VAT 2

Der Entwurf des SLIM-VAT-2-Pakets besteht aus 15 Neuerungen. Sie sollen zur Erleichterung der Umsatzsteuerabrechnungen beitragen und bei der Beseitigung veralteter, unnötiger und zeitaufwendiger Pflichten helfen, die den Steuerpflichtigen obliegen. Dank diesem Paket sollen unnötige Formalitäten beseitigt werden, und die Liquidität der Unternehmen soll sich verbessern, was besonders während der Pandemie wichtig ist. Die vorgeschlagenen Vereinfachungen wurden in 5 Bereiche unterteilt:
 • einfachere Fakturierung;
 • unternehmerfreundliche Umsatzsteuerabrechnung;
 • Umsatzsteuer im internationalen Handel – Vorteile und Rechtssicherheit;
 • Umsatzsteuer – leichterer Immobilienhandel;
 • Verbesserung der Liquidität beim Split Payment und Vergünstigung für uneintreibbare Schulden

Die im SLIM-VAT-2-Paket enthaltenen Vereinfachungen erstrecken sich außerdem auf:

 • Erleichterung der Abrechnung der Umsatzsteuer auf Fahrzeuge, die für die Gewerbetätigkeit genutzt werden;
 • größere Neutralität bei der Besteuerung von Dienstleistungsimport;
 • Regelung der Art und Weise von Korrekturen „in minus“ bei Dienstleistungsimport und IgE;
 • leichtere Auswahl der Besteuerungsoptionen beim Immobilienhandel;
 • Verlängerung der Zeit für die Inanspruchnahme der Vergünstigung für uneintreibbare Schulden von 2 auf 3 Jahre.

Das Finanzministerium hat angekündigt, dass die meisten der neuen Vereinfachungen am 1. Oktober 2021 in Kraft treten könnten, andere erst am 1. Januar 2022.  Außerdem arbeitet das Finanzministerium an einem dritten SLIM-VAT-Paket, das in der zweiten Hälfte dieses Jahres vorgestellt werden soll.


Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu