Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rząd przyjął projekt zmian w VAT na 2021 r.

PrintMailRate-it

 

Żaneta Niestier

17 grudnia 2020 r.

 

28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.


Celem proponowanej nowelizacji ustawy o VAT jest wprowadzenie:


1. rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT – tzw. pakiet SLIM VAT (ang. Simple Local And Mordern VAT),
2. rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,
3. zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).


SLIM VAT


Jak informowaliśmy Państwa w naszym ostatnim biuletynie SLIM VAT  to pakiet uproszczeń i unowocześnień w podatku VAT, który ma zacząć obowiązywać od pierwszych miesięcy 2021 r. Jest to odpowiedź Ministerstwa Finansów na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców. Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach:

 • proste fakturowanie – likwidacja warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus,
 • eksport – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy,
 • wspólne kursy walut – czyli możliwość wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na złotówki dla VAT i podatku dochodowego,
 • korzyści dla przedsiębiorców – wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco z dwóch do czterech miesięcy; zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.


Doprecyzowanie istniejących przepisów


Pakiet tzw. przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT dotyczy głownie takich obszarów, jak:

 • zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
 • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do VATU i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g VAT-u,
 • doprecyzowanie w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. biała lista),  a także w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
 • doprecyzowanie w zakresie nowego JPK VAT,
 • uchylenie art. 7 ust. 8 VATU.


Zwrot podatku VAT podróżnym (Tax Free)


Projekt zakłada wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC) oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym. Zmiany w Tax Free mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.


Nowe rozwiązania projektu mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach. (m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free). 28 listopada ustawa została przekazana Prezydentowi. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

Deutsche Version

 

 

Die Regierung hat den Entwurf der Novelle des Umsatzsteuergesetzes für 2021 angenommen.


Am 28. Oktober 2020 hat der Ministerrat den vom Minister für Finanzen, Fonds und Regionalpolitik vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die Änderung des Umsatzsteuergesetzes sowie des Bankengesetzes angenommen.


Durch die vorgeschlagene Novelle des Umsatzsteuergesetzes soll Folgendes eingeführt werden:


 1. Lösungen zur Vereinfachung der Umsatzsteuerabrechnungen durch die Steuerpflichtigen – das sog. SLIM-VAT-Paket (engl. Simple Local And Modern VAT);
 2. Lösungen, die einige Rechtskonstruktionen bei der Umsatzsteuer präzisieren und ergänzen;
 3. Änderungen beim System der Erstattung der Umsatzsteuer an Reisende (TAX FREE).


SLIM VAT


Wie wir Ihnen in unserem letzten Mandantenbrief mitgeteilt hatten, handelt es sich bei SLIM VAT  um ein Paket von Vereinfachungen und Modernisierungen bei der Umsatzsteuer, das ab den ersten Monaten des Jahres 2021 gelten soll. Dies ist die Antwort des Finanzministeriums auf die Erwartungen der Unternehmer. Die Änderungen werden die vier wichtigsten Bereiche betreffen:

 • Einfache Fakturierung – abgeschafft wir die Bedingung, dass Eingangsbestätigungen für Korrekturrechnungen in minus  eingeholt werden mussten, dafür wird eine Vorschrift eingeführt, die die Abrechnung von Korrekturrechnungen in plus betrifft;
 • Export – Verlängerung der Frist für die Warenausfuhr zwecks Beibehaltung des 0%-Satzes bei der Besteuerung von Anzahlungen, die mit Warenexport verbunden sind von 2 auf 6 Monate;
 • Gemeinsame Wechselkurse – also die Möglichkeit, kohärente Grundsätze für die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen in PLN sowie der Körperschaftsteuer zu wählen;
 • Vorteile für die Unternehmer: laufende Verlängerung der Frist für den Vorsteuerabzug von 2 auf 4 Monate, Erhöhung des Limits für Geschenke von geringem Wert von 10 PLN auf 20 PLN.


Präzisierung bestehender Vorschriften


Das Paket sog. präzisierender und ergänzender Umsatzsteuervorschriften betrifft hauptsächlich folgende Bereiche:

 • Änderungen an der Matrix der Umsatzsteuersätze und an der Verbindlichen Auskunft über den Steuersatz
 • Änderung des Symbols PKWiU 2008 in das Symbol PKWiU 2015 in der Anlage Nr. 15 zum polnischen Umsatzsteuergesetz (UStG-PL) bezüglich der in Art. 113 Abs. 13 Pkt. 1 Buchst. f und g UStG-PL festgelegten persönlichen Steuerbefreiungen;
 • Präzisierung bei der Aufstellung der Umsatzsteuerpflichtigen (sog. Weiße Liste) sowie beim Split Payment;
 • Präzisierung bei der neuen SAF-T-Datei (poln. JPK VAT);
 • Aufhebung von Art. 7 Abs. 8 UStG-PL.


Umsatzsteuererstattung an Reisende (Tax Free)

 

Der Entwurf sieht die Einführung eines elektronischen Systems zur Ausstellung und zum Umlauf von Dokumenten bei dem Verfahren zur Umsatzsteuererstattung an Reisende (auf der Plattform Elektronischer Steuer- und Zolldienstleistungen – poln.PUESC) sowie die elektronische Bestätigung von Warenausfuhren nach außerhalb der EU vor. Außerdem wird die Pflicht zur Einführung von Online-Kassen für Verkäufer vorgesehen, die sich am System der Umsatzsteuererstattung an Reisende beteiligen. Die Änderungen bei Tax Free sollen ab dem 1. Januar 2022 gelten, wobei den Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt werden soll, sich schon früher – ab Juli 2021 – auf der PUESC zu registrieren.


Die in dem Projekt enthaltenen neuen Lösungen sollen ab dem 1. Januar 2021 gelten, mit Ausnahme einiger Vorschriften, die an anderen Terminen in Kraft treten (dies betrifft u.a. die Änderungen bei Tax Free). Am 28. November wurde der Entwurf dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt. Über sämtliche Änderungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu