Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR) – sprawdź, czy Ciebie dotyczy

PrintMailRate-it

Aneta Siwek

21 września 2023​


29 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 (dalej: „rozporządzenie”). Celem nowego rozporządzenia jest wsparcie walki z wylesianiem i degradacją lasów oraz kryzysem klimatycznym. 

Czego dotyczy rozporządzenie

Przepisy rozporządzenia ustanawiają zasady wprowadzania do obrotu i udostępnienia na rynku unijnym, a także wywozu z Unii Europejskiej produktów zawierających odnośne towary, takie jak: bydło, kakao, kawa, palma olejowa, kauczuk, soja oraz drewno.

Kogo dotyczy rozporządzenie

Nowe obowiązki dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności handlowej wprowadzają do obrotu lub wywożą z terenu Unii Europejskiej odnośne produkty, o których mowa powyżej. 

Jakie obowiązki wprowadza rozporządzenie 

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek lub wywożący odnośne produkty zobowiązani są do wykazania należytej staranności w celu udowodnienia, że produkty:  
 • nie powodują wylesienia,
 • zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji, 
 • oraz przedłożono w ich sprawie oświadczenia o należytej staranności. 

Przed wprowadzeniem odnośnych produktów do obrotu albo ich wywozem przedsiębiorcy zobowiązani będą do wykazania należytej staranności względem wszystkich odnośnych produktów dostarczanych przez każdego konkretnego dostawcę. 

System należytej staranności

Przedsiębiorcy zobowiązani zostali do przyjęcia systemu należytej staranności, obejmującego zestaw procedur i środków zmierzających do zapewnienia zgodności z wymogami rozporządzania. 

Uzasadnione zastrzeżenia

Rozporządzenie przewiduje też prawo do wniesienia przez osoby fizyczne i prawne uzasadnionych zastrzeżeń w przypadku, gdy uznają one, że dany przedsiębiorca nie przestrzega w sposób należyty wymogów rozporządzenia. 

Co będzie wymagane

 • Zebranie informacji, danych i dokumentów potrzebnych do spełnienia wymogów określonych w przepisach rozporządzenia, 
 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku i udokumentowanie oceny ryzyka poprzedzonej skrupulatną weryfikacją i analizą zgromadzonych informacji i wszelkich istotnych dokumentów, w celu ustalenia czy odnośne produkty przeznaczone do wprowadzenia do obrotu lub wywozu są zgodne z wymogami rozporządzenia, 
 • przyjęcie procedur i podjęcie środków zmniejszających ryzyko odpowiednie do osiągnięcia poziomu zerowego lub znikomego ryzyka. 


Konsekwencje 

W celu wyegzekwowania przestrzegania nowych przepisów rozporządzenie przewiduje także system kar za nieprzestrzeganie nowych wymogów, w tym: 


 • grzywny w kwocie do 4% łącznego rocznego obrotu osiągniętego przez danych podmiot w Unii Europejskiej w roku finansowym poprzedzającym nałożenie grzywny,
 • konfiskatę odnośnych produktów, 
 • konfiskatę dochodów uzyskanych z transakcji obejmujących odnośne produkty, 
 • czasowe wykluczenie na okres maksymalnie 12 miesięcy z procedur udzielania zamówień oraz z dostępu do finansowania publicznego, w tym procedur przetargowych, dotacji i koncesji, 
 • czasowy zakaz wprowadzania do obrotu lub udostępniania odnośnych towarów i odnośnych produktów na rynku lub wywozu odnośnych towarów i odnośnych produktów, w przypadku poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń,
 • zakaz stosowania uproszczonej należytej staranności, w przypadku poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń. 

Kiedy wymogi zaczną obowiązywać 

Przedsiębiorcy powinni spełniać wymogi nałożone przepisami rozporządzenia od 30 grudnia 2024 r. 
Wyjątkiem są mikro i małe przedsiębiorstwa utworzone do 31 grudnia 2020 r., które będą miały czas na przygotowanie się do nowych wymogów do 30 czerwca 2025 r. 

Jeśli masz pytania dotyczące powyższej regulacji skontaktuj się z naszymi ekspertami. 
Deutschland Weltweit Search Menu