Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rozliczenie podatku PIT za 2020

PrintMailRate-it

 

Maciej Wilczkiewicz

26 marca 2021 r. ​

 

Deutsche Version siehe unten
English version below

 

30 kwietnia 2021 r. upływa termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku przez podatników podatku PIT.


Zmiany w przepisach a poprawność zeznania

Warto przypomnieć o zmianach, które zaszły w 2020 r. i mają wpływ na poprawność złożonego zeznania.

 1. Stawka podatku:
  a. 17% – nowa niższa stawka dotyczy dochodów nieprzekraczających I progu podatkowego, tj. kwoty 85 528,00 zł;
  b. 32% – tą stawką opodatkujemy dochody przekraczające kwotę 85 528,00 zł.
 2. Koszty uzyskania przychodu wynoszą:
  a. 3 000 zł, 4 500 zł, 3 600 zł, 5 400 zł – z tytułu m.in. stosunku pracy (w zależności od ilości wykonywanych stosunków pracy i miejsca siedziby pracodawcy);
  b. 20% – z tytułu działalności wykonywanej osobiście;
  c. 50% – z tytułu uzyskiwania przychodów m.in. z praw autorskich.
 3. Danina Solidarnościowa – jest to dodatkowa opłata obowiązująca podatników uzyskujących dochody w wysokości ponad 1 mln zł. Opłata wynosi 4% nadwyżki ponad kwotę 1 mln zł (uwaga – od podstawy opodatkowania odlicza się zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne). Daninę solidarnościową należy uiścić w tym samym terminie co podatek PIT.


Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące pracowników transgranicznych

Od 11 marca 2020 r. obowiązuje polsko-niemieckie porozumienie dotyczące pracowników transgranicznych, którzy wykonywali pracę z domu w rezultacie działań podjętych przez władze polskie lub niemieckie w celu walki z pandemią COVID-19.


Zgodnie z porozumieniem pracę wykonywaną przez pracownika w domu (czyli w państwie jego rezydencji) na rzecz pracodawcy z drugiego państwa można uznać za pracę wykonywaną w państwie, w którym pracownik wykonywałby tę pracę gdyby nie podjęto działań antykryzysowych.


Rozwiązanie nie znajduje zastosowania do:

 1. pracowników świadczących pracę zdalną z państwa rezydencji lub państwa trzeciego, która i tak byłaby świadczona w ten sposób niezależnie od kryzysu związanego z pandemią, oraz
 2. tych pracowników, którzy z uwagi na zapisy umowy o pracę są zobowiązani do świadczenia pracy zdalnej z państwa rezydencji.


Metoda odliczenia proporcjonalnego

Od 1 stycznia 2020 r. od dochodów uzyskiwanych przez polskich rezydentów podatkowych na terenie: Wielkiej Brytanii, Finlandii, Irlandii, Izraela, Japonii, Litwy, Nowej Zelandii oraz Słowacji przy obliczaniu podatku należy zastosować metodę odliczenia proporcjonalnego.


Od 1 stycznia 2021 r. tę metodę zastosujemy również w stosunku do dochodów uzyskiwanych na terenie: Belgii, Danii, Norwegii, Portugalii oraz Kanady.


Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. doszło do istotnej zmiany w stosowaniu ulgi abolicyjnej polegającej na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej do kwoty 1 360 zł. Ograniczenie znajduje zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021. Do dochodów osiągniętych w 2020 r. istnieje możliwość stosowania ulgi abolicyjnej bez ograniczenia kwotowego.


Jeżeli mają Państwo wątpliwości związane z rozliczeniem podatku PIT, zachęcamy do kontaktu z ekspertami  Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

 

Einkommensteuerabrechnung für 2020

Am 30. April 2021 läuft die Frist für die Abgabe der Jahres-Einkommensteuererklärung sowie zur Zahlung der Einkommensteuer durch die Einkommensteuerpflichtigen ab.


Änderungen in den Vorschriften und Korrektheit der Steuererklärungen

Es ist wichtig, die 2020 eingetretenen Änderungen zu berücksichtigen, da diese Einfluss auf die Korrektheit der Steuererklärung haben.

 1. Steuersatz:
  a. 17% – dieser neue Mindestsatz wird auf Einnahmen bis zur ersten Steuerschwelle erhoben, d.h. bis zu 85.528,00 PLN;
  b. 32% – dieser Satz wird auf Einnahmen von über 85.528,00 PLN erhoben.
 2. Die abzugsfähigen Betriebsausgaben betragen:
  a. 3.000 PLN, 4.500 PLN, 3.600 PLN, 5.400 PLN – u.a. aus Arbeitsverhältnissen (je nach der Zahl der Arbeitsverhältnisse und dem Sitz des Arbeitgebers);
  b. 20% – aus Einnahmen (Einkünften) aus sog. selbstständiger Tätigkeit;
  c. 50% – u.a. aus Urheberrechten.
 3. Solidaritätsabgabe für den Fonds zur Unterstützung behinderter Menschen – das ist eine zusätzliche Gebühr, welche Steuerpflichtige zu entrichten haben, die Einnahmen von über 1 Mio. PLN erzielen. Die Gebühr beträgt 4% des über 1 Mio. PLN hinausgehenden Betrages (Achtung – von der Steuerbemessungsgrundlage werden die gezahlten Sozialversicherungsbeiträge abgezogen). Die Solidaritätsabgabe ist zum selben Zeitpunkt zur entrichten wie die Einkommensteuer.

 

Deutsch-Polnisches Abkommen zu grenzüberschreitenden Arbeitskräften

Seit dem 11. März 2020 gilt das Deutsch-polnische Abkommen zu grenzüberschreitenden Arbeitskräften, die aufgrund der von den polnischen oder deutschen Behörden ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie im Homeoffice tätig waren. 


Nach diesem Abkommen kann Arbeit, die von einem Arbeitnehmer im Homeoffice (also in seinem Wohnsitzstaat) zu Gunsten eines Arbeitgebers aus dem jeweiligen anderen Staat ausgeführt wurde, als Arbeit eingestuft werden, die in dem Staat ausgeführt wurde, in dem der Arbeitnehmer sie ausgeführt hätte, wenn keine Krisenschutzmaßnahmen ergriffen worden wären.


Diese Lösung findet keine Anwendung auf:

 1. Arbeitnehmer, die Telearbeit von ihrem Wohnsitzstaat oder von einem Drittstaat aus ausüben und die ihre Arbeitsleistung auch ohne die mit der Pandemie verbundene Krise auf diese Weise erbracht hätten, sowie
 2. auf Arbeitnehmer, die aufgrund ihres Arbeitsvertrages verpflichtet sind, ihre Arbeit von ihrem Wohnsitzstaat aus im Homeoffice zu erbringen.

 

Methode der proportionalen Abrechnung

Seit dem 1. Januar 2020 ist bei der Berechnung der Steuer die Methode der proportionalen Abrechnung anzuwenden, wenn die Einkünfte von polnischen Gebietsansässigen in folgenden Staaten erzielt wurden: Großbritannien, Finnland, Irland, Israel, Japan, Litauen, Neuseeland und die Slowakei.


Seit dem 1. Januar 2021 gilt dies auch für Belgien, Dänemark, Norwegen, Portugal und Kanada.


Achtung! Am 1. Januar 2021 kam es zu einer wesentlichen Änderung bei der Anwendung der Freistellung von der Pflicht, den Unterschied zwischen der ausländischen und der polnischen Einkommensteuer zu begleichen (poln. ulga abolicyjna), die darin bestand, dass für den Abzug des Freistellungsbetrags eine Obergrenze i.H.v. 1360 PLN eingeführt wurde. Diese Beschränkung gilt für Einnahmen, die nach dem 1. Januar 2021 erzielt wurden. Auf Einnahmen, die 2020 erzielt werden, kann die Freistellung ohne Beschränkung angewandt werden.


Sollten Sie im Zusammenhang mit der Einkommensteuererklärung Zweifel haben, so stehen Ihnen die Experten von Rödl & Partner gerne zur Verfügung.

 

 

English version

 

 

Accounting for PIT for 2020

The deadline for filing the annual PIT return and payment of the tax by PIT taxable persons expires on 30 April 2021.


Legislative changes vs correctness of the return

Please remember about changes made to law in 2020 which have an impact on the correctness of the return.

 1. Tax rates:
  a. 17% – the new lower rate is applicable to income not exceeding the first tax bracket, i.e. 85,528.00 Polish zloty;
  b. 32% – applicable to income above the 85,528.00 Polish zloty.
 2. Tax-deductible costs:
  a. 3,000 Polish zloty, 4,500 Polish zloty, 3,600 Polish zloty, 5,400 Polish zloty – among others, in connection with the employment relationship (depending on the number of jobs and the registered office of the employer);
  b. 20% – in respect of activity conducted personally;
  c. 50% – in respect of earning income from, among others, copyrights.
 3. Solidarity tax – it is an additional amount payable by taxable persons earning an income of more than 1 million Polish zloty. The solidarity tax is 4% of the excess over 1 million Polish zloty (important – paid social insurance contributions are to be deducted from the taxable base) and it is payable within the same deadline as PIT.

 

Agreement between Poland and Germany on cross-border workers

An agreement between Poland and Germany has been in force since 11 March 2020 which applies to cross-border workers who exercised employment at home due to measures taken by the Polish or German Government to combat the COVID-19 pandemic.


Pursuant to the agreement, the employment exercised by the worker at home (that is, in his/her country of residence) for the employer from the other state may be deemed the employment exercised in the state in which the worker would have exercised the employment if it were not for the anti-crisis measures.


This does not apply to:

 1. workers exercising employment from home (home office) from the country of residence or a third state which would have been exercised in this way regardless of the crisis caused by the pandemic, and
 2. workers who are obliged to exercise their employment at home from their country of residence under their contracts of employment.

 

Tax credit

Since 1 January 2020, tax credit method should be used to calculate tax on income earned by Polish tax residents in: the United Kingdom, Finland, Ireland, Israel, Japan, Lithuania, New Zealand and Slovakia.
Since 1 January 2021 this method should also be applied when calculating income earned in: Belgium, Denmark, Norway, Portugal and Canada.


Note! Tax abolition relief was significantly changed on 1 January 2021 – the new maximum amount of tax-deductible tax abolition relief is 1,360 Polish zloty. The limitation is applicable to income earned since 1 January 2021. When it comes to income earned in 2020, an unlimited tax abolition relief may be applied in this respect.


If you have doubts related to PIT accounting, you are welcome to contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu