Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rejestr BDO – wszystko o obowiązkach i karach

PrintMailRate-it

​Joanna Lech

22 listopada 2022 r.


Czym jest rejestr BDOIntegralną częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest rejestr BDO, czyli wykaz podmiotów:
 • wprowadzających produkty,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową – o której mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • oraz gospodarujących odpadami [1]. 

Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, a wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu dokonuje marszałek województwa – przy czym wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis.
 

Kto jest zobowiązany do wpisu do rejestru BDO


Katalog takich podmiotów zawarty jest w ustawie o odpadach. 

Obowiązek wpisu do rejestru na wniosek obejmuje następujące podmioty:

1. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
 • wprowadzające na terytorium kraju produkty,
 • prowadzące odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacje odzysku,
 • dokonujące eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 • wprowadzające pojazdy;
 • prowadzące punkty zbierania pojazdów;
 • prowadzące stacje demontażu;
 • prowadzące strzępiarki;

3. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 • wprowadzające sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 • zbierające zużyty sprzęt,
 • prowadzące zakład przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzące działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzące działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
 • wprowadzające baterie lub akumulatory,
 • prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmioty pośredniczących;

5. z zakresu z ustawy o odpadach:
 • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3;
 • transportujące odpady;
 • sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu;
 • prowadzące zakłady recyklingu statków;
 • wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
 • organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1;
 • podmioty będące organizacjami odzysku opakowań,
 • dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy:
a. odpadów opakowaniowych;
b. produktów w opakowaniach;

 • eksportujące:

a. odpady opakowaniowe;

b. opakowania;

c. produkty w opakowaniach;


 • prowadzące recykling odpadów opakowaniowych;
 • wprowadzające opakowania;
 • wprowadzające produkty w opakowaniach;
 • przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową;

7. z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami;
 • podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Z uwagi na szeroki katalog podmiotów obowiązanych do wpisu do rejestru BDO zalecamy weryfikację podejmowanych w ramach prowadzonej działalności zdarzeń, które mogą powodować obowiązek wpisu, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania odpadów oraz wprowadzania na polski rynek:
 • produktów w opakowaniach,
 • opakowań,
 • sprzętu elektronicznego,
 • baterii i akumulatorów,
 • produktów, takich jak opony, oleje, preparaty smarowe etc. 

Czy podmioty zagraniczne również muszą się rejestrować w BDO


Podmioty zagraniczne, zarówno te, które ustanowiły oddział na terytorium RP, jak i te które takiego oddziału nie posiadają, również mogą podlegać obowiązkowi wpisu do rejestru BDO. 

Zgodnie z przepisami oraz informacjami na stronie internetowej:  

„przedsiębiorca zagraniczny przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, jest obowiązany złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.

Problematyczne może okazać się jednak stwierdzenie, czy dany podmiot zagraniczny rozpoczyna i prowadzi na terytorium RP działalność w zakresie objętym ustawą. Sytuacja przedsiębiorcy zagranicznego wymaga zatem każdorazowo indywidualnej oceny.  

Kiedy należy się zarejestrować


 Zarejestrować należy się przed rozpoczęciem działalności objętej obowiązkiem wpisu. Działalność objętą obowiązkiem wpisu może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których podmioty zobowiązane do wpisu – takiej rejestracji wciąż nie dokonały. W przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.

Wniosek o wpis do rejestru BDO


Wniosek rejestrowy należy złożyć przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej.

Pamiętać również należy o obowiązku aktualizacji danych zawartych w rejestrze BDO. 

Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do złożenia wniosku aktualizacyjnego w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana:
 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze składa się przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Kary za brak wpisu do rejestru BDO


Konsekwencje naruszenia określonych obowiązków ustawowych określa dział X ustawy o odpadach. 
Karami związanymi z wpisem do rejestru BDO są: 

1. kara grzywny i aresztu, np. 
 • za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru [2a];
 • za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym [2b].

2. administracyjna kara pieniężna od 1 tys. zł do 1 mln zł, np. za prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru [2c].


Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, art. 40a
[2] Ustawa o odpadach
     [2a] art. 178
     [2b] art. 179
     [2c] art. 194 ust. 1 pkt 5a

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Lech

radca prawny

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu