Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Praca zdalna a podatek PIT

PrintMailRate-it

 

Anna Kościelny

31 marca 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten
English version below

 

Praca zdalna w okresie pandemii a rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spotyka się z pozytywnym podejściem organów podatkowych.

 

Interpretacje korzystne dla podatników

Organy podatkowe pozytywnie odnoszą się do wypłat ekwiwalentu za media czy niezbędny sprzęt potrzebny do wykonywania pracy zdalnej. Wydawane w tym zakresie interpretacje są  korzystne dla podatników. Wypłaconych dodatkowych świadczeń nie trzeba doliczać do przychodu pracowników.

 

Podstawą zwolnienia  są  przepisy wynikające z  przyjętych rozwiązań, tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Pozytywne interpretacje podatkowe oznaczają, że otrzymany zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy oraz zwrot poniesionych wydatków w formie ryczałtu nie będzie skutkował powstaniem po stronie pracowników przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Równocześnie na pracodawcy jako płatniku nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

 

Jak możemy pomóc

Jeżeli mają Państwo wątpliwości związane z wypłatą określonych świadczeń na rzecz pracowników i potrzebują wsparcia z ustaleniem związanych z nimi obowiązków podatkowych, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

 

Home Office und Einkommensteuer

Bei der Abrechnung der Einkommensteuer im Zusammenhang mit Home Office während der Pandemie kommen die Steuerbehörden den Steuerpflichtigen entgegen.

 

Verbindliche Auskünfte günstig für Steuerpflichtige

Die Steuerbehörden stehen positiv zu Ausgleichszahlungen für Medien bzw. Geräte, die bei der Arbeitsleistung im Home Office notwendig sind. Die diesbezüglichen verbindlichen Auskünfte sind für Steuerpflichtige günstig. Ausgezahlte zusätzliche Leistungen sind nicht zu den Einnahmen der Arbeitnehmer hinzuzurechnen.

 

Die Grundlage der Befreiung sind die Vorschriften, die sich aus den angewandten Lösungen ergeben, d.h. das Gesetz vom 2. März 2020 über Sondermaßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von COVID-19 und anderer ansteckender Krankheiten und die durch sie verursachten Krisensituationen während des  ausgerufenen Zustands der Epidemiegefahr oder der Epidemie.

 

Günstige verbindliche Auskünfte bedeuten, dass die erhaltene Erstattung der Kosten für den Einkauf der bei der Arbeit notwendigen Geräte sowie die Erstattung getragener Ausgaben als Pauschale nicht zur Folge haben wird, dass aufseiten der Arbeitnehmer steuerbare Einnahmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes entstehen. Der Arbeitgeber hat zugleich keine diesbezüglichen Pflichten als Steuerzahler.

 

Unsere Unterstützung

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Auszahlung bestimmter Leistungen an Ihre Arbeitnehmer Zweifel haben und Unterstützung bei der Ermittlung diesbezüglicher Steuerpflichten benötigen, so stehen Ihnen die Experten von Rödl & Partner gerne zur Verfügung.

 

 

English version

 

 

Remote work and PIT

Remote work during the pandemic in the context of accounting for personal income tax is welcomed by tax authorities.

 

Rulings favourable to taxpayers

Tax authorities take a positive approach towards payment of extra allowances for utilities or equipment necessary to perform remote work. Rulings issued in this respect are favourable to taxpayers. Additional benefits do not have to be added to the employees' income.

 

The exemption is based on the Act of 2 March 2020 on Specific Steps Adopted to Prevent and Combat COVID-19, Other Contagious Diseases and the Crises They Cause during the state of epidemic emergency or the state of epidemic.

 

Positive tax rulings mean that the reimbursed costs of equipment purchased to perform remote work and reimbursed expenses as a flat amount will not generate income for employees as defined in the Personal Income Tax Act. At the same time, employers as withholding agents will not have to fulfil any of the agent's obligations in this regard.

 

How can we help

If you have any doubts related to payment of certain benefits to employees and need assistance in determining the related tax obligations, please do not hesitate to contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Kościelny

Senior Associate

+48 71 606 04 07

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu