Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od sprzedaży detalicznej – nadchodzący termin

PrintMailRate-it

 

Agnieszka Gliwińska

24 marca 2021 r. ​

 

Deutsche Version siehe unten
English version below

 

25 marca 2021 r. mija termin na zapłatę podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji podatkowej PSD-1 za luty 2021.

 

Jak obliczyć podatek

Podatkiem tym zostały objęte podmioty zajmujące się sprzedażą detaliczną, czyli odpłatnym zbywaniem towarów konsumentom.

 

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Przychód określa się na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT.

 

W ustawie zostały zawarte dwie stawki podatku:

  • 0,8% jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 170 mln zł,
  • 1,4% w odniesieniu do części, w której podstawa opodatkowania przekracza 170 mln zł.

 

Wyrok TSUE

16 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok, który ostatecznie zakończył spór między Polską a Komisją Europejską w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. TSUE stwierdził, że polski podatek nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa, a zatem jest zgodny z prawem UE.

 

W przypadku pytań dotyczących szczegółowych zasad związanych z obliczeniem podatku oraz składaniem deklaracji podatkowych PSD-1, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

 

Einzelhandelssteuer – anstehender Fristablauf

Am 25. März 2021 läuft die Frist für die Zahlung der Einzelhandelssteuer und die Abgabe der Steuererklärung PSD-1 für Februar 2021 ab.


Steuerberechnung

Steuerpflichtig sind Unternehmen, die Einzelhandel betreiben, d.h. Waren entgeltlich an Verbraucher verkaufen.


Steuerbemessungsgrundlage ist der Überschuss der Einnahmen aus Einzelverkauf über 17 Mio. PLN im betreffenden Monat. Die Einnahmen werden auf der Grundlage des Umsatzes ermittelt, der unter Verwendung von Registrierkassen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes erfasst wurde.


Im Gesetz wurden 2 Steuersätze genannt:

  • 0,8 Prozent, wenn die Steuerbemessungsgrundlage 170 Mio. PLN nicht überschreitet,
  • 1,4 Prozent für den über 170 Mio. PLN hinausgehenden Teil.

 

Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union

Am 16. März 2021 hat der EuGH ein Urteil erlassen, mit dem der Streit zwischen Polen und der Europäischen Kommission um die Einzelhandelssteuer endgültig beendet wurde. Der EuGH stellte fest, dass die polnische Steuer nicht gegen das Recht der Union im Bereich der staatlichen Beihilfe verstößt und somit mit dem EU-Recht im Einklang steht.


Bei Fragen zu den genauen Grundsätzen i.Z.m. der Steuerberechnung und der Abgabe der Steuererklärungen PSD-1 wenden Sie sich gerne an die Experten von Rödl & Partner.

 

 

English version

 

 

Retail sales tax – upcoming deadline

The deadline for payment of retail sales tax (RST) and filing the PSD-1 tax return for February 2021 expires on 25 March 2021.


How to calculate the tax

RST is to be paid by entities engaged in retail sale, i.e. the sale of goods to consumers.


The taxable base is the surplus of revenues from retail sale over PLN 17 million in a month. The revenue is calculated on the basis of the turnover recorded in cash registers in the meaning of the VAT Act.
The legislative act introducing RST provides for two tax rates:

  • 0.8% if the taxable base does not exceed PLN 170 million;
  • 1.4% on the taxable base surplus over PLN 170 million.
     

CJEU ruling

The Court of Justice of the European Union issued its final judgment closing the dispute over retail sales tax between Poland and the European Commission on 16 March 2021. The CJEU ruled that the Polish tax did not contravene the EU state aid rules and, therefore, complied with the Community law. 


If you have any questions about calculating the tax and filing PSD-1 tax returns, please do not hesitate to contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu