Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Opłata za korzystanie ze środowiska

PrintMailRate-it

 

Karolina Sieraczek

17 marca 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten
English version below


31 marca 2021 r. upływa termin na wniesienie opłaty za korzystanie w roku 2020 ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu.


Wyjątki od wnoszenia opłaty

Nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.


Nie należy składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.


Wysokość opłaty – warunki

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu, rodzaju oraz ilości spalanego paliwa.


Dla przykładu w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5:

  • (rodzaj paliwa: benzyna silnikowa) przy zużytej rocznej ilości paliwa 21 000 litrów (15.855 Mg) opłata za 2020 rok wyniosłaby 96,08 zł;
  • (rodzaj paliwa: olej napędowy) przy zużytej rocznej ilości paliwa 30 000 litrów (25.2 Mg) opłata za 2020 rok wyniosłaby 98,78 zł.

 

Zalecamy weryfikację ilości wprowadzanych gazów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu wykorzystywane w Państwa działalności w celu zidentyfikowania ewentualnych obowiązków.

 

Jeżeli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

 

Umweltgebühr

Am 31. März 2021 läuft die Frist zur Entrichtung der Gebühren für die Nutzung der Umwelt in Form von Emission von Gasen oder Staub in die Luft aus der Kraftstoffverbrennung durch Transportmittel für das Jahr 2020 ab.


Überschreitet die für eine der Umweltnutzungsarten (z.B. die Emission von Gasen oder Staub in die Luft) berechnete Jahresgebühr keine 800 PLN, so besteht keine Pflicht, Gebühren für die Nutzung der Umwelt zu entrichten. Das bedeutet aber keine Befreiung von der Pflicht zur Einreichung der Jahresaufstellung.
 
Aufstellungen und Informationen werden nicht eingereicht, wenn die berechnete Jahresgebühr für eine der Umweltnutzungsarten 100 PLN nicht überschreitet.


Die Höhe der Gebühren hängt von der Art des Fahrzeugs und der Art und Menge des verbrannten Kraftstoffes ab.


Um ein Beispiel zu nennen: bei PKWs mit Nachweis der Erfüllung der Anforderungen der EURO-5-Normen gilt:

  •  (Art des Kraftstoffs: Motorbenzin) beim jährlichen Kraftstoffverbrauch von 21.000 Liter (15.855 Mg) würde 2020 die Jahresgebühr 96,08 PLN betragen;
  • (Art des Kraftstoffs: Diesel) beim jährlichen Kraftstoffverbrauch von 30.000 Liter (25.2 Mg) würde 2020 die Jahresgebühr 98,78 PLN betragen.

Dementsprechend empfehlen wir Ihnen die Menge der aus der Kraftstoffverbrennung durch Transportmittel, die bei Ihrer Tätigkeit eingesetzt werden, in die Luft emittierten Gase zu überprüfen, um eventuelle diesbezügliche Pflichten identifizieren zu können.


Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

 

 

English version


 

Environmental fee

31 March 2021 is the deadline for payment of the 2020 environmental fee for gases or dusts released into the air by vehicles as a result of fuel combustion.

 

Fee exemptions

You do not have to pay the environmental fee if your calculated annual fee for one type of environmental use (e.g. release of gases or dusts into the air) does not exceed PLN 800. However, this does not release you from the obligation to submit an annual report.


You do not have to submit any reports or information if your calculated annual fee for one type of environmental use does not exceed PLN 100.


Fee amount – conditions

The fee amount depends on the type of vehicle, type and amount of fuel consumed.


For example, for passenger cars with confirmed compliance with EURO 5:

  • (fuel type: petrol) with annual fuel consumption of 1,000 litres (15,855 Mg) the 2020 fee would be PLN 96.08
  • (fuel type: diesel) with annual fuel consumption of 30,000 litres (25,2 Mg) the 2020 fee would be PLN 98.78.

 

We recommend that you verify the amount of gases released into the air as a result of fuel combustion by vehicles used in your business in order to identify potential obligations.

 

If you have any questions, please contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu