Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.KSeF – faktury ustrukturyzowane

PrintMailRate-it

Przemysław Trzaska

13 września 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten


Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 
Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących faktur elektronicznych. Początkowo będzie to rozwiązanie dobrowolne.

 

Jak przygotować się do zmian

Roboczą wersję struktury FA_VAT Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl. Dokumentacja struktury logicznej e-faktury została udostępniona również w angielskiej wersji językowej.
 
Publikacja roboczej wersji struktury logicznej pozwala podatnikom przygotować się do nadchodzących zmian i umożliwi dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji. MF chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r.
 

Główne założenia zmian

Zmiany mają zmniejszyć obciążenie administracyjne zarówno po stronie podatników, jak również organów podatkowych. Dla podatników zmiany te oznaczają przyspieszenie i automatyzację procesów księgowych, dla organów podatkowych możliwość przeprowadzenia czynności sprawdzających bez konieczności angażowania podatników.

 

Stosowanie faktur ustrukturyzowanych wiązać się będzie z kilkoma korzyściami, np. jeżeli podatnik wystawia faktury korygujące poprzez faktury ustrukturyzowane, nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania.

Szczegółowe informacje w zakresie faktur ustrukturyzowanych dostępne są w zakładce Warto Wiedzieć »

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji lub wsparcia w zakresie przygotowania do wdrożenia krajowego sytemu e-faktur, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

 

Deutsche Version

 

 

Das Landesweite E-Rechnungssystem (poln. KSeF) – strukturierte Rechnungen 

Ab dem 1. Januar 2022 können die Unternehmer strukturierte Rechnungen im Rahmen des Landesweiten E-Rechnungssystems (KSeF) ausstellen.
 
Strukturierte Rechnungen, die über das Landesweite E-Rechnungssystem   ausgestellt und zur Verfügung gestellt werden, werden im Wirtschaftsverkehr – neben Papierrechnungen und den gegenwärtig verwendeten elektronischen Rechnungen – eine der zulässigen Formen der Dokumentierung von Geschäften sein. Zunächst wird die Lösung fakultativ sein.

 

Vorbereitung auf die Änderungen

Das Finanzministerium hat die Arbeitsversion der Struktur FA_VAT auf der Webseite des Finanzministeriums (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa, Hyperlink „Krajowy System e-Faktur") und  auf der Webseite: podatki.gov.pl veröffentlicht. Die Dokumentation der logischen Struktur der E-Rechnung wurde auch in englischer Sprachversion zur Verfügung gestellt.
 
Die Veröffentlichung der Arbeitsversion der logischen Struktur ermöglicht es den Steuerpflichtigen, sich auf die bevorstehenden Änderungen vorzubereiten. Sie wird auch die Anpassung der EDV-Systeme an die einzuführende Neuerung ermöglichen. Das Finanzministerium beabsichtigt, die neue Lösung zusammen mit der Geschäftswelt bereits ab Oktober 2021 zu testen.

 
Die wichtigsten Prämissen der Änderungen

Die Änderungen zielen darauf ab, die Verwaltungsbelastung sowohl auf Seiten der Steuerpflichtigen als auch der Steuerbehörden zu verringern. Für die Steuerpflichtigen bedeuten diese Änderungen eine Beschleunigung und Automatisierung der Buchhaltungsprozesse. Den Steuerbehörden ermöglichen sie die Durchführung von Prüfungshandlungen ohne Einbeziehung der Steuerpflichtigen.

 

Die Verwendung von strukturierten Rechnungen wird mit einigen Vorteilen verbunden sein. Beispiel: Stellt der Steuerpflichtige Korrekturrechnungen mittels strukturierter Rechnungen aus, so finden die Vorschriften keine Anwendung, die den Besitz einer Dokumentation, welche die Vereinbarung und die Erfüllung der Bedingungen für die Minderung der Steuerbemessungsgrundlage bestätigt, vorschreiben.

 

Sind Sie an zusätzlichen Informationen oder an Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Einführung des Landesweiten E-Rechnungssystems interessiert, so können Sie sich gerne mit unseren Experten in Verbindung setzen.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu