Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Interpretacja ogólna w zakresie wymiany udziałów

PrintMailRate-it

 

Monika Spotowska

8 lipca 2021 r.​

 

 

Deutsche Version siehe unten
English version below


7 maja 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji).

 

Warunki neutralności podatkowej

Interpretacja dotyczy przepisów ustawy PIT i CIT traktujących jako neutralną podatkowo wymianę udziałów (akcji), przy spełnieniu odpowiednich przesłanek.

 

Wątpliwość związana była z rozstrzygnięciem – czy po nowelizacji przepisów w 2015 r. zostaną spełnione warunki neutralności podatkowej w przypadku, gdy spółka nabywająca uzyskuje udziały od więcej niż jednego udziałowca (wspólnika), a żaden z nich nie posiada większości udziałów.

 

Organy podatkowe dotychczas odmawiały zniesienia skutków podatkowych towarzyszących wymianie udziałów, ze względu na zastąpienie w przepisie słowa „wspólnicy" słowem „wspólnik".

 

Stanowisko Ministra Finansów

Minister w interpretacji ogólnej rozwiał wątpliwości i potwierdził dominującą linię orzeczniczą o neutralności podatkowej wymiany udziałów (akcji), dokonanej przez więcej niż jednego wspólnika w zakresie odrębnych transakcji przeprowadzonych w określonym czasie.

 

W przypadku pytań dotyczących szczegółowych informacji na temat wymiany udziałów, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version


 

Allgemeine verbindliche Auskunft zum Tausch von Anteilen (Aktien)

Am 7. Mai 2021 hat der Finanzminister eine allgemeine verbindliche Auskunft zur Anwendung der Vorschriften über die Ertragsteuer, die den Tausch von Anteilen (Aktien) regeln, erteilt.

 

Voraussetzungen für die steuerliche Neutralität

Die Auskunft betrifft die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes, in denen der Tausch von Anteilen (Aktien) nach Erfüllung entsprechender Voraussetzungen als steuerlich neutral behandelt wird.

 

Der Zweifel bestand darin, ob nach der Novelle der Vorschriften im Jahr 2015 die Voraussetzungen für die steuerliche Neutralität erfüllt werden, wenn die Gesellschaft die Anteile von mehreren Gesellschaftern erwirbt und keiner von ihnen Mehrheitsgesellschafter ist.

 

Bisher verweigerten die Steuerbehörden die Aufhebung der steuerlichen Folgen bei dem Anteilstausch, da in der Vorschrift das Wort „die Gesellschafter" durch das Wort „der Gesellschafter" ersetzt wurde.

 

Standpunkt des Finanzministers

Der Minister hat in der allgemeinen verbindlichen Auskunft die Zweifel ausgeräumt und die herrschende Rechtsprechung über die steuerliche Neutralität des Tauschs von Anteilen (Aktien), den mehrere Gesellschafter im Rahmen getrennter, innerhalb eines bestimmten Zeitraums getätigter Geschäfte durchführen, bestätigt.

 

Sollten Sie an Einzelheiten zum Anteilstausch interessiert sein, so setzen Sie sich bitte mit den Experten von Rödl & Partner in Verbindung.

 

 

English version

 

A general tax ruling on exchange of shares

The Minister of Finance issued on 7 May 2021 a general tax ruling on the application of income tax laws governing exchange of shares.

 

Conditions of tax neutrality

The ruling concerns the regulations of PIT and CIT Acts which stipulate that the exchange of shares is tax-neutral if certain conditions are met.

 

The issue which raised doubts was whether after the amendment of laws in 2015 the conditions of tax neutrality will be fulfilled if the purchasing company obtains shares from more than one shareholder and none of them holds the majority of the shares.

 

So far tax authorities have refused to abolish the tax implications of the exchange of shares as the word "shareholders" was replaced with "shareholder" in the regulations.

 

Opinion of the Ministry of Finance

In his general tax ruling the Minister cleared the doubts and confirmed the prevailing case law concerning the tax neutrality of the exchange of shares between a company and more than one shareholder in separate transactions carried out in a specified time.

 

If you have any questions regarding the details of the exchange of shares, you are welcome to contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

+48 22 244 00 56
+48 696 139 806

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu