Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych a ułatwienie rozliczeń VAT

PrintMailRate-it

 

Monika Bartosiewicz

Aneta Żukowska-Grzyb

22 lutego 2021 r.

 

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie użytkowania kart paliwowych.


 Zakres interpretacji

Interpretacja dotyczy modelu opartego o transakcje, gdzie:

  • jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka dominująca zwana w interpretacji podmiotem pośredniczącym) udostępnia/przekazuje kontrahentowi karty paliwowe nie będąc ich emitentem (tzn.emitentem karty jest inny podmiot np. spółka będąca właścicielem sieci stacji paliw),
  • drugi podmiot – kontrahent (np. leasingobiorca, spółka zależna) za pomocą ww. kart dokonuje zakupu towaru od trzeciego podmiotu – dostawcy prowadzącego stację paliw.


Przesłanki do zwolnienia z VAT

Ministerstwo Finansów (po analizie m.in. wyroku TSUE w sprawie C-235/18 Vega International) wskazuje, że transakcję udostępniania kart paliwowych należy zakwalifikować jako świadczenie usług zwolnione od podatku VAT, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe przesłanki:

  • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następuje bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw,
  • wyłącznie odbiorca decyduje o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa,
  • odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosi całość kosztów związanych z nabyciem paliwa,
  • rola podmiotu pośredniczącego ogranicza się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Interpretacja nie rozstrzyga sytuacji o innym stanie faktycznym, np. gdy kartę udostępnia jej emitent.


W komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, można wyczytać, że z uwagi na wyeliminowanie od 1 stycznia 2021 r. z ustawy o VAT art. 7 ust. 8 – każda interpretacja indywidualna wydana na podstawie tego przepisu utraciła aktualność. W naszej ocenie nie będzie to dotyczyło interpretacji wydanych na innych podstawach, np. art. 86 ustawy o VAT, czyli odnoszących się do prawa do odliczenia VAT naliczonego od faktur związanych z zakupami przy użyciu kart paliwowych.


Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące analizy umów pod kątem wymienionej interpretacji, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rӧdl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 22 244 00 70

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu