Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Infrastruktura kolejowa zwalniała do 2022 r. z podatku od nieruchomości

PrintMailRate-it

Agata Asenhajmer, Jakub Wajs​

28 kwietnia 2022 r.

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych rozwiewa wątpliwości podatników co do zakresu zastosowania zwolnienia podatkowego od gruntów, na których znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej. Nowelizacja wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać wyłącznie podmioty prowadzące działalność na rynku kolejowym.


Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienie obejmuje wyłącznie części gruntów, budynków i budowli, które są zajęte do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.


Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 1 stycznia 2017 r.


Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła rozszerzenie zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 1. Dzięki wykreśleniu zapisu o tym, że zwolnieniu podlega wyłącznie część gruntów faktycznie zajęta przez infrastrukturę kolejową, umożliwiono podatnikom skorzystanie ze zwolnienia w zakresie całej działki ewidencyjnej, na której znajduje się infrastruktura kolejowa – niezależnie od tego, czy podatnik prowadził działalność kolejową na całej powierzchni działki, czy jedynie na jej części.


Wyroki sądów korzystne dla podatników


W wyroku z 18 stycznia 2022 r. (sygn. akt I SA/Rz 730/21) WSA potwierdził, że zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej bez względu na to, czy przez infrastrukturę kolejową jest zajęta w całości, czy w części. 


Ze względu na usunięcie z treści art. 7 ust. 1 pkt 1 zapisu, że z podatku zwolniona jest tylko część gruntów zajęta na elementy infrastruktury kolejowej, przez infrastrukturę kolejową należy rozumieć całą działkę ewidencyjną bez względu na sposób zakwalifikowania jej ewidencji. Wobec tego sąd uznał, że zwolnienie przedmiotowe dotyczy także infrastruktury prywatnej.


Ponadto w wyroku zastrzeżono, że sąd nie brał pod uwagę zmiany wprowadzonej 1 stycznia 2022 r., ponieważ ocenie został poddany stan prawny obowiązujący w dniu wydawania interpretacji.


Podobny pogląd prezentowany był w innych orzecznictwach sądów administracyjnych.


W wyroku NSA z 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 3032/18) uznano, że przedmiotowemu zwolnieniu podlega cała działka ewidencyjna, na której znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym, a nie tylko części faktycznie zajęte pod budowle infrastruktury kolejowej.


W wyroku WSA z dnia 27 października 2021 r. (sygn. akt I SA/Wr 62/21) sąd przyznał rację podatnikowi, uchylając zaskarżoną interpretację podatkową w części odnoszącej się do pytania o zakres zwolnienia działek, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej.


Organ podatkowy w zaskarżonej interpretacji uznał, że wykładni art. 7 ust. 1 pkt. 1 należy również dokonać, odwołując się do celu przepisu. Organ interpretacyjny uważał, że zwolnieniem należy objąć jedynie część działki zajętą na część infrastruktury kolejowej, a pozostała część działki, wykorzystywana do innej działalności gospodarczej, nie powinna korzystać ze zwolnienia.


Podatnik zaskarżył wydaną interpretację i uzyskał aprobatę swojego stanowiska w wyroku WSA.


Wpływ nowelizacji z 1 stycznia 2022 r. na stosowanie zwolnienia


Nowelizacja art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza ograniczenie zastosowanie zwolnienia przedmiotowego. Nowe brzmienie przepisu uniemożliwia korzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w tak szerokim zakresie jak między 1 stycznia 2017 r. a 31 grudnia 2021 r. Ustawodawca ograniczył zwolnienie przedmiotowe, dodając zapis, że grunty, budynki i budowle mogą korzystać ze zwolnienia jedynie w części, w jakiej zajęte są na wykonywanie działalności kolejowej.


Biorąc pod uwagę pogląd prezentowany przez sądy, – infrastruktura kolejowa, która:

  • jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
  • jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
  • tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,

 w latach 2017-2021 powinna być zwolniona z opodatkowania względem całej działki, na której jest posadowiona, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową. Ze zwolnienia podatnik mógł skorzystać także w odniesieniu do części działki zajętej na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż kolejowa oraz zajętej przez infrastrukturę prywatną.

 


Jeżeli na Państwa gruncie znajduje się infrastruktura kolejowa i macie Państwo wątpliwości co do zasad jej opodatkowania, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu