Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Czy to koniec dla Polskiej Strefy Inwestycji?

PrintMailRate-it

Agata Ozimek

9 czerwca 2021 r.​

 

Deutsche Version siehe unten

 
W połowie kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027. Wprowadzone zmiany wpływają na kształt mapy pomocy regionalnej, która będzie udzielana po 1 stycznia 2022 r. Eksperci zgodnie przyznają, że to symboliczny koniec Polskiej Strefy Inwestycji w dotychczasowej formule.
 

Najważniejsze zmiany:

  •  Warszawa i powiaty ościenne nie będą mogły występować o pomoc w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu;
  • do 40% zostanie zwiększony poziom udzielanej pomocy dla 9 województw;
  • intensywność pomocy w województwie wielkopolskim i dolnośląskim spadnie z 25% do 20%, a od 2024 r. nawet do 15%, w województwie pomorskim z 35% do 30%;
  • nie każda inwestycja z regionu Wielkopolski i Dolnego Śląska będzie mogła uzyskać dofinansowanie – z pomocy zostają wykluczeni przedsiębiorcy, którzy rozbudowują istniejący już zakład, tym samym zwiększając moce produkcyjne lub dokonując zmiany w procesie produkcyjnym. O pomoc będą mogli starać się jedynie inwestorzy, którzy zapoczątkują nową działalność gospodarczą, niepowiązaną z prowadzoną dotychczas.

 

Region Polski wschodniej pozostaje bez zmian – utrzymany zostaje 50% poziom pomocy.
 
Jest też dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy obecnie korzystają z pomocy publicznej – modyfikacja wytycznych nie wpłynie na realizowane projekty inwestycyjne i dotychczas wydane decyzje o wsparciu. 
 


Czym jest SSE? Jak ubiegać się o zwolnienie z podatku CIT? Co to jest Polska Strefa Inwestycji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań chętnie udzielą eksperci Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

Ist dies das Ende der Polnischen Investitionszone?

 
Mitte April hat die Europäische Kommission neue Richtlinien bezüglich der regionalen Hilfe seitens des Staates für die Jahre 2022-2027 erlassen. Die Änderungen beeinflussen die Landkarte der regionalen Hilfe, die nach dem 1. Januar 2022 gewährt werden wird. Die Experten sind sich einig, dass dies das symbolische Ende der Polnischen Investitionszone in ihrer bisherigen Form ist.
 

Die wichtigsten Änderungen:

  •  Warschau und die angrenzenden Kreise werden nicht die Möglichkeit haben, sich aufgrund eines Förderbescheides um Hilfe in Form einer Körperschaftsteuerbefreiung zu bewerben;
  • die Hilfe, die 9 Regionen gewährt wird, wird auf bis zu 40% angehoben werden;
  • die Intensität der Hilfe in den Regionen Wielkopolskie und Dolny Śląsk fällt von 25% auf 20%, und ab 2024 sogar auf 15%, und in der Region Pomorskie von 35% auf 30%;
  • nicht jede Investition, die in den Regionen Wielkopolska und Dolny Śląsk getätigt wird, wird bezuschusst werden können – ausgeschlossen von der Hilfe werden Unternehmer, die einen bereits bestehenden Betrieb ausbauen und so ihre Produktionskapazitäten steigern, oder die Änderungen am Produktionsprozess vornehmen. Hilfe werden lediglich Investoren beantragen können, die eine neue Gewerbetätigkeit aufnehmen, die in keinem Zusammenhang zu der bisherigen steht.

 

Für die Region Ostpolen ändert sich nichts – die Intensität der Hilfe beträgt nach wie vor 50%.
 
Das ist eine gute Nachricht für Investoren, die gegenwärtig öffentliche Beihilfe in Anspruch nehmen – die Modifizierung der Richtlinien betrifft weder laufende Investitionsprojekte, noch Unterstützungsbescheide, die bisher erlassen wurden.
 
Was ist eine SWZ? Wir beantragt man die Körperschaftsteuerbefreiung? Was ist die polnische Investitionszone? Antwort auf diese und viele weitere Fragen erteilt Ihnen gerne unser Spezialist für Sonderwirtschaftszonen und Einwerbung öffentlicher Beihilfe.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu