Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT z tytułu importów towarów

PrintMailRate-it

Turki 731x227.png

Żaneta Niestier

1 marca 2021 r.


Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT z tytułu importów towarów w sytuacji, gdy importowane towary nie są własnością podatnika (wyrok NSA z 27.11.2020 roku, sygn. I FSK 2044/17).


Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która zawarła z czeskim kontrahentem umowę na instalację (dostawa z montażem) kompletnej linii produkującej margarynę. Czeski kontrahent miał dokonać dostawy i instalacji linii produkcyjnej, jednak zgodnie z zawartym kontraktem polska spółka sama miała dokonać importu niektórych podzespołów oraz części linii produkcyjnej. 

W kontrakcie umówiono się na warunki dostawy „Incoterms DAP Nabywca”. Nabywcą tych elementów był czeski kontrahent, a polska spółka miała jedynie poddać import procedurze celnej, w tym dokonać zapłaty naliczonego cła oraz podatku VAT. Polska spółka wskazała, że po podpisaniu protokołu odbioru ukończona linia produkcyjna będzie stanowić u niej środek trwały i zostanie wydzierżawiona na rzecz jej głównego dostawcy towarów handlowych. Dostawca linii produkcyjnej (czeska firma) wystawił fakturę pro- forma na urządzenia importowane i na podstawie tego dokumentu dokonano odprawy celnej, a polska spółka zapłaciła naliczone cło i podatek VAT. Spór w sprawie dotyczył prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na dokumencie celnym SAD od zaimportowanych towarów.

NSA uznał, iż stronie skarżącej nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu importu towarów, które nie będą przez niego wykorzystywane do opodatkowanej działalności gospodarczej. Zaimportowane towary będą bowiem służyły działalności opodatkowanej firmy czeskiej, która dokonuje dostawy maszyny wraz podzespołami i częściami zaimportowanymi. Późniejsza zaś czynność dzierżawy linii przez polską spółkę i uzyskiwania z tego tytułu czynszu dzierżawnego nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie dokumentu SAD.


Deutsche Version


Stehen die importierten Waren nicht im Eigentum des Steuerpflichtigen, so kann die Umsatzsteuer auf den Warenimport nicht abgezogen werden (Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 27.11.2020, Az. I FSK 2044/17)


Die Sache betraf eine polnische Gesellschaft, die mit einem tschechischen Geschäftspartner einen Vertrag über die Installation (Lieferung mit Montage) einer vollständigen Produktionslinie für Margarine geschlossen hatte. Der tschechische Geschäftspartner sollte die Linie liefern und installieren, jedoch musste gemäß dem Vertrag die polnische Gesellschaft einige Untergruppen sowie einen Teil der Produktionslinie selbst importieren. 

Im Vertrag wurde als Lieferbedingungen der Incoterm DAP Erwerber vereinbart. Der Erwerber dieser Elemente war der tschechische Geschäftspartner, während die polnische Gesellschaft lediglich das Zollverfahren für die importierten Waren durchführen sollte, wozu auch die Zahlung der fälligen Zollgebühr und der Umsatzsteuer zählte. Die polnische Gesellschaft wies darauf hin, dass nach Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls die fertiggestellte Produktionslinie bei ihr eine Sachanlage darstellen und an ihren Hauptlieferanten von Handelswaren verpachtet werden würde. Der Lieferant der Produktionslinie (die tschechische Gesellschaft) stellte über die importierten Anlagen eine Proforma-Rechnung aus und wickelte auf der Grundlage dieses Dokuments das Zollverfahren ab, und die polnische Gesellschaft zahlte die fällige Zollgebühr und die Umsatzsteuer. Der Streit in dieser Sache betraf das Recht auf Abzug der Vorsteuer, die auf dem Zolldokument SAD, das über die importierten Waren ausgestellt wurde, ausgewiesen war.

Das Oberverwaltungsgericht stellte fest, dass der Klägerin kein Recht auf Vorsteuerabzug beim Import von Waren zustehen werde, die sie nicht für eine steuerpflichtige Gewerbetätigkeit nutzen wird. Die importierten Waren würden nämlich der steuerbaren Tätigkeit der tschechischen Gesellschaft dienen, die die Maschine einschließlich der Untergruppen und der importierten Teile liefert. Dagegen werde die spätere Tätigkeit, die in der Verpachtung der Linie durch die polnische Gesellschaft und der Erzielung von Pachtzins daraus bestehe, keinen Einfluss auf das Recht haben, die Vorsteuer aus dem SAD-Dokument abzuziehen.


Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu