Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Inspektor Ochrony Danych (IOD)

PrintMailRate-it

Funkcję Inspektora Danych Osobowych (IOD) wprowadziło RODO. Obowiązek powołania IOD-a nie dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, jednak w każdym przypadku warto rozważyć korzyści wynikające z obecności inspektora w organizacji. Funkcję IOD-a może pełnić ktoś wewnątrz organizacji, jednak najbezpieczniejszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest przekazanie tych kompetencji na zewnątrz, osobie która ma doświadczenie i wiedzę odpowiadające zakresowi obowiązków. Zaufaj naszym ekspertom!


W zakres usług zewnętrznego IOD-a  wchodzą następujące czynności:


 • informowanie przedsiębiorcy oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych i doradzaniu im w tej sprawie,
 • przeprowadzanie cyklicznych audytów ochrony danych osobowych oraz audytów doraźnych, w razie powzięcia wiadomości o incydencie ochrony danych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego incydentu zakończonych raportem i zestawem rekomendacji,
 • nadzór nad stosowaniem i aktualizacją polityk ochrony i procedur przetwarzania danych,
 • aktualizacja wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizację szkoleń dla kadry średniego i wyższego szczebla oraz pracowników i współpracowników,
 • udział w opiniowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym opracowanie zasad szkolenia dla nowych pracowników,
 • opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • systematyczne wizyty w celu bieżącego monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów dot. ochrony danych związanych z działalnością przedsiębiorcy (w tym zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, analiza i sprawdzanie zgodności tego przetwarzania, informowanie, doradztwo i rekomendacje co do określonych działań w zakresie danych osobowych),
 • nadzór nad obsługą incydentów ochrony danych osobowych,
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym uprzednie konsultacje z tym organem; udział w kontrolach, udzielanie wyjaśnień, przekazywanie dokumentów i informacji w celu realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych,
 • stworzenie punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • bieżący nadzór nad prowadzonym przez przedsiębiorcę rejestrem czynności przetwarzania danych oraz dokumentacją dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych,
 • bieżące wsparcie pracowników przedsiębiorcy w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • udzielanie na żądanie przedsiębiorcy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowania ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
 • doradztwo w kwestiach techniczno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu