We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Wielostronna kompensata a split payment

PrintMailRate-it

 

Agata Pezda

15 kwietnia 2020 r. 

 

Deutsche Version siehe unten

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji indywidualnej (z 17 lutego 2020r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.557.2019.1.AKR) stwierdził, że rozliczanie zobowiązań i należności w drodze kompensaty wielostronnej (netting) z tytułu zakupu towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, nie wyłącza obowiązku zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności.


Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy podmiotów powiązanych. Wyjaśniła, że korzysta z daleko idącej kooperacji wewnątrzgrupowej w zakresie zakupów, organizacji łańcucha dostaw, procesów produkcyjnych, centralizacji usług wspólnych etc. W celu redukcji kosztów prowadzonej działalności, uproszczenia stosowanych procesów oraz poprawy płynności finansowej, spółka rozlicza transakcje wewnątrzgrupowe w wewnętrznym systemie nettingu grupy. Spółka zapytała czy rozliczanie za pośrednictwem systemu wymagalnych zobowiązań i należności w drodze kompensaty – w tym zobowiązań o wartości przekraczającej 15 000 zł z tytułu zakupu towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, wyłącza obowiązek zapłaty dokumentujących takie nabycie faktur VAT w oparciu o mechanizm podzielonej płatności.


W ocenie organu, w sytuacji gdy spółka dokonuje od podmiotów powiązanych zarejestrowanych do VAT w Polsce transakcji zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, które to transakcje przekraczają 15 000 zł i reguluje zobowiązania wobec tych spółek w formie kompensat wielostronnych, to będzie ona zobowiązana do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wyłączenie stosowania mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 108a ust. 1d ustawy o VAT dotyczy bowiem wyłącznie kompensaty, o której mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego. Charakter tego potrącenia mówi o dwóch osobach – podmiotach będących jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem. W związku z powyższym, nie ma możliwości uznania kompensat wielostronnych za dopełnienie obowiązków związanych z zapłatą w obligatoryjnym mechanizmie podzielonej płatności.

 
Mając powyższe na uwadze zalecamy przeanalizowanie postanowień w umowach dotyczących wzajemnych rozliczeń. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami w celu weryfikacji zapisów umownych pod kątem ich wpływu na rozliczenia podatkowe.

 

 

Deutsche Version 

 

Mehrseitige Aufrechnung vs. Split Payment

 

Der Direktor des Landesbüros für Finanzinformationen hat in der verbindlichen Auskunft (vom 17. Februar 2020, Az. 0112-KDIL1-3.4012.557.2019.1.AKR) festgestellt, dass die Abrechnung der Verbindlichkeiten und Forderungen im Wege einer mehrseitigen Aufrechnung (Netting) aufgrund des Einkaufs der in der Anlage Nr. 5 zum UStG-PL genannten Waren oder Dienstleistungen die Pflicht nicht ausschließt, die Zahlungen im Rahmen des Split-Payment-Verfahrens vorzunehmen.


Den Erlass einer verbindlichen Auskunft beantragte eine Gesellschaft, die im Rahmen einer internationalen Gruppe verbundener Unternehmen tätig ist. Sie erklärte, dass sie die weitgehende konzerninterne Kooperation im Bereich der Einkäufe, Organisation der Lieferkette, Produktionsprozesse, Zentralisierung gemeinsamer Dienstleistungen etc. nutzt. Zur Reduktion der Kosten der ausgeübten Tätigkeit, zur Vereinfachung der angewandten Prozesse und zur Verbesserung der Liquidität rechnet die Gesellschaft konzerninterne Geschäfte im internen Netting-System der Gruppe ab. Die Gesellschaft fragte, ob die Abrechnungen über das System fälliger Verbindlichkeiten und Forderungen im Wege einer Aufrechnung – darunter der Verbindlichkeiten im Wert von über 15.000 PLN für die Einkäufe der in Anlage Nr. 15 zum UStG-PL genannten Waren und Dienstleistungen – die Pflicht ausschließt, die diese Einkäufe nachweisenden Rechnungen anhand des Split-Payment-Verfahrens zu zahlen.


Die Behörde ist folgender Meinung: Wenn die Gesellschaft bei den in Polen für Umsatzsteuerzwecke registrierten verbundenen Unternehmen Waren einkauft, die in der Anlage Nr. 15 zum UStG-PL genannt sind und deren Wert 15.000 PLN überschreitet, und wenn sie die Verbindlichkeiten gegenüber diesen Gesellschaften in Form mehrseitiger Aufrechnungen begleicht, so ist sie verpflichtet, das Split-Payment-Verfahren anzuwenden. Der Ausschluss der Anwendung des Split-Payment-Verfahrens aufgrund Art. 108a Abs. 1d UStG-PL betrifft nämlich ausschließlich die in Art. 498 des Zivilgesetzbuches genannte Aufrechnung. Der Charakter dieser Aufrechnung sieht zwei Personen vor – Unternehmen, die gleichzeitig gegeneinander Schuldner und Gläubiger sind. Im Zusammenhang damit gibt es keine Möglichkeit, mehrseitige Aufrechnungen als Erfüllung der Pflicht zur Zahlung im obligatorischen Split-Payment-Verfahren anzusehen.

 
Unter Berücksichtigung des oben Gesagten empfehlen wir Ihnen, die Bestimmungen in den Verträgen über gegenseitige Abrechnungen zu analysieren. Unsere Berater sind gerne bereit, die vertraglichen Bestimmungen im Hinblick auf deren Einfluss auf die steuerlichen Abrechnungen für Sie zu überprüfen.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

Tax adviser (Poland)

Partner

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu