We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

PrintMailRate-it

 

Anna Kościelny

27 maja 2021 r.

 

1 stycznia 2021 r. ustawodawca dokonał zmiany w przepisach podatkowych odnoszących się do rozliczeń w zakresie podatku CIT. Wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej. Należy wskazać, że o statusie spółki nieruchomościowej decyduje struktura aktywów, a nie sama forma prowadzenia działalności.


Kogo dotyczy zmiana

Wprowadzona zmiana dotyczy podatników zarówno rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność gospodarczą.


W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą:

  • jeżeli na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowiła wartość rynkowa (lub wartość praw) nieruchomości położonych w Polsce, przekraczająca 10 mln zł.

W przypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą:

  • jeżeli na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiła wartość bilansowa nieruchomości (lub praw do nieruchomości) położonych w Polsce;
  • jeżeli na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł;
  • jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskano przychód podatkowy, np. z tytułu najmu, podnajmu – których przedmiotem jest nieruchomość (prawa do nieruchomości) stanowiące co najmniej 60% ogółu uzyskanych przychodów podatkowych.

 

Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów

Nowe obowiązki, na które warto zwrócić uwagę, to:

  • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych, m.in. z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej, ze zbywcy na samą spółkę nieruchomościową;
  • w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego raportowanie do Szefa KAS informacji o udziałowcach / wspólnikach;
  • ustanowienie przedstawiciela podatkowego w przypadku braku siedziby lub zarządu na terenie EOG. Niewykonanie tego obowiązku grozi karą administracyjną w wysokości do 1 mln zł;
  • sporządzenie informacji z realizacji strategii podatkowej (jeżeli spółka wchodzi w skład - Podatkowej Grupy Kapitałowej lub przekroczy próg 50 mln zł przychodów).


Zdaniem ekspertów Rödl & Partner wprowadzone przepisy w zakresie spółek nieruchomościowych wiążą się z dodatkowymi obowiązkami po stronie przedsiębiorców. Celem wprowadzanego przepisu jest uszczelnienie systemu podatkowego. W praktyce problematyczne może  okazać się ustalenie „rynkowej wartości" aktywów spółki. W ocenie naszych ekspertów niezbędna jest weryfikacja, czy podatnik spełnia warunki do uznania za spółkę nieruchomościową. Dodatkowo rekomendujemy zapoznanie się z ustawowymi obowiązkami i zachowanie czujności przy zawieraniu określonych transakcji.


Podsumowanie

Zmiany w przepisach w zakresie podatku CIT wprowadzają nową definicję odnoszącą się do uznania danego podmiotu za „spółkę nieruchomościową”. Nowelizacja ustawy nakłada dodatkowe obowiązki podatkowe na podmioty spełniające warunki do uznania za spółki nieruchomościowe. W związku z tym, chcąc uniknąć konsekwencji karno-skarbowych, należy dokładnie ocenić, czy dany podmiot podlega pod nowe obowiązki.


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami i rekomendacjami dotyczącymi spółek nieruchomościowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Kościelny

Tax adviser (Poland)

Senior Associate

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu