We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Split payment ochroną przed sankcjami

PrintMailRate-it

nici.png

 

Żaneta Niestier

22 czerwca 2020

 

Deutsche Version siehe unten

 

6 maja 2020 sejm przyjął ustawę, która przewiduje m.in. zmiany w regulacjach dotyczących mechanizmu podzielonej płatności oraz białej listy podatników VAT. Przyjęte rozwiązania mają ujednolicić regulacje związane z koniecznością stosowania wykazu podatników (białej listy) z funkcjonującym równolegle mechanizmem podzielonej płatności.


Dotychczas, zapłata  z zastosowaniem split payment chroniła jedynie przed sankcją z tytułu odpowiedzialności solidarnej w VAT. Przyjęta przez sejm ustawa poszerza zakres sankcji, którym podatnik nie będzie podlegał, o ile zastosuje mechanizm podzielnej płatności. W takim wypadku podatnik nie będzie podlegał również sankcjom związanym ze zwiększeniem przychodów oraz z wyłączeniem z KUP w podatkach dochodowych. Oznacza to, że podatnik zostanie zwolniony z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście stosując jednocześnie wspomniany split payment.


W przypadku jeśli nie stosujemy mechanizmu podzielonej płatności, a dokonaliśmy zapłaty na rachunek spoza białej listy, również możliwe jest uniknięcie sankcji – do tej pory poprzez poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 3 dni. Jednak ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie pewnych zmian także w tym zakresie. I tak po odwołaniu stanu epidemii na złożenie ZAW-NR będzie 7 dni zamiast 3 dni. Należy mieć na uwadze, że w okresie epidemii termin ten wynosi 14 dni. Ustawa zmienia również właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla nabywcy płacącego należność.


W dniu 5 czerwca ustawę przekazano prezydentowi do podpisu. Przedstawione rozwiązania mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.. W sprawie szczegółowych informacji na temat zmian, jakie wprowadza wspomniana ustawa, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi.

 

 

Deutsche Version 

 

 

Split Payment als Schutz vor Sanktionen


Am 6. Mai 2020 hat der polnische Sejm ein Gesetz verabschiedet, das u.a. Änderungen in den Vorschriften über das Split Payment und der sog. Weiße Liste der Umsatzsteuerpflichtigen vorsieht. Durch die verabschiedeten Lösungen sollen Regelungen vereinheitlicht werden, bei denen die sog. Weiße Liste der Steuerpflichtigen mit dem parallel geltenden Split-Payment-Verfahren angewandt werden muss.


Die bisherige Zahlung unter Anwendung des Split-Payment-Verfahrens schützte lediglich vor Sanktionen aufgrund gesamtschuldnerischer Haftung bei der Umsatzsteuer. Das von dem Sejm verabschiedete Gesetz erweitert den Umfang der Sanktionen, denen der Steuerpflichtige nicht unterliegen wird, wenn er das Split Payment anwendet. In einem solchen Fall werden auch Sanktionen im Zusammenhang mit der Erhöhung der Einnahmen und dem Ausschluss aus den steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben auf den Steuerpflichtigen keine Anwendung finden. Dies bedeutet, dass der Steuerpflichtige von der Pflicht zur Überprüfung, ob das betreffende Konto in der Weißen Liste der Steuerpflichtigen enthalten ist, befreit wird.


Die Sanktionen können auch vermieden werden, wenn wir das Split Payment nicht anwenden und eine Zahlung auf ein Konto außerhalb der Weißen Liste vorgenommen haben – bisher war dies durch Benachrichtigung des zuständigen Leiters des Finanzamtes innerhalb von 3 Tagen möglich. Der Gesetzgeber hat sich aber auch hier für bestimmte Änderungen entschieden Nach Aufhebung des Epidemiezustands wird die Frist für die Abgabe des Formulars ZAW-NR 7 anstatt 3 Tage betragen. Zu beachten ist, dass während der Epidemie diese Frist 14 Tage beträgt. Mit dem Gesetz wird auch die Zuständigkeit des Leiters des Finanzamtes geändert, bei dem die Benachrichtigung einzureichen ist – von dem für den Verkäufer zuständigen auf den für den zahlenden Erwerber zuständigen Leiter.


Am 5. Juni wurde das Gesetz dem Präsidenten der Republik Polen zur Unterzeichnung vorgelegt. Die dargestellten Lösungen sollen am 1. Juli 2020 in Kraft treten. Wenn Sie an detaillierten Informationen zu den mit dem Gesetz eingeführten Änderungen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unsere Steuerberater.  

 

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

Tax adviser (Poland)

Partner

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu