We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Opodatkowanie spółek komandytowych

PrintMailRate-it

 

 

Żaneta Niestier

17 grudnia 2020 r.

 

​28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę przewidującą opodatkowanie spółek komandytowych, a 30 listopada 2020 r. nowelizacja ukazała się w Dzienniku Ustaw.  Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.


CIT dla spółek komandytowych


Zmiany, obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji, przewidują też m.in., że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.


Obecnie system podatku dochodowego w Polsce zawiera odrębne reżimy opodatkowania spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Spółki kapitałowe są podatnikami podatku dochodowego, podczas gdy spółki osobowe nie mają takiego statusu. W konsekwencji, z perspektywy wspólników takich spółek, zysk osiągany za pośrednictwem spółki kapitałowej podlega zasadniczo podwójnemu opodatkowaniu (na poziomie spółki a następnie na poziomie wspólników przy dystrybucji zysków przez spółkę), podczas gdy zysk osiągany za pośrednictwem spółki osobowej podlega pojedynczemu opodatkowaniu (bezpośrednio na poziomie wspólników spółki).


Opodatkowanie CIT-em spółki komandytowej może być dla wielu przedsiębiorców jednoznaczne z koniecznością rezygnacji z prowadzenia działalności w tej formie. Odpowiadając na zarzuty opozycji, że nowelizacja spowoduje podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i likwidację przedsiębiorstw, odpowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski, który stwierdził, że podstawowym celem tej noweli jest poprawa kondycji sektora firm małych i średnich w sytuacji spowodowanej przez pandemię.


Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., ale jedna z przyjętych poprawek daje podatnikom możliwość odroczenia opodatkowania spółki komandytowej CIT-em do 1 maja 2020. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

 

Deutsche Version 

 


Besteuerung von Kommanditgesellschaften


Am 28. November unterschrieb der Präsident des Gesetz, das die Besteuerung von Kommanditgesellschaften vorsieht, und am 30. November wurde die Novelle im Gesetzblatt veröffentlicht. verabschiedete der Sejm eine Novelle des Gesetzes, mit dem die Besteuerung von Kommanditgesellschaften eingeführt wird. Es geht um die Novelle des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes sowie des Gesetzes über die pauschale Einkommensteuer auf manche von natürlichen Personen erzielten Einkünfte und einiger anderer Gesetze.


Die Änderungen sehen vor, dass Kommanditgesellschaften den Status von Körperschaftsteuerpflichtigen erhalten, dass der Umfang der Schätzung des Wertes von Geschäften ausgeweitet wird, sowie u.a., dass die Obergrenze der Einnahmen aus dem laufenden Steuerjahr, die zur Inanspruchnahme des Präferenzsteuersatzes von 9% bei der Körperschaftsteuer berechtigen, von 1,2 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR erhöht wird.


Bislang existieren in Polen für Kapitalgesellschaften einerseits und Personengesellschaften andererseits jeweils unterschiedliche Besteuerungssysteme. Kapitalgesellschaften sind körperschaftsteuerpflichtig, Personengesellschaften hingegen nicht. So kommt es, dass aus Sicht der Gesellschafter solcher Gesellschaften der unter Vermittlung einer Kapitalgesellschaft erzielte Gewinn grundsätzlich doppelt besteuert wird (zuerst auf der Ebene der Gesellschaft, und anschließend – bei der Ausschüttung der Gewinne durch die Gesellschaft – auf der Ebene der Gesellschafter, während der unter Vermittlung einer Personengesellschaft erzielte Gewinn nur einmal besteuert wird (unmittelbar auf der Ebene der Gesellschafter).


Die Belegung von Kommanditgesellschaften mit der Körperschaftsteuer kann für viele Unternehmer gleichbedeutend sein mit der Aufgabe der Tätigkeit in dieser Rechtsform. Auf die Vorwürfe der Opposition, dass die Novellierung zu einer doppelten Besteuerung von Kommanditgesellschaften sowie zur Liquidation von Unternehmen führe, antwortete der Stellvertretende Finanzminister, Jan Sarnowski, der feststellte, dass das Hauptziel der Novelle darin bestehe, die finanzielle Situation kleiner und mittelständischer Unternehmen zu verbessern, die von der Pandemie hart getroffen würden.


Die neuen Vorschriften werden ab dem 1. Januar 2021 gelten, aber eine der verabschiedeten Änderungen gibt den Steuerpflichtigen die Möglichkeit die Erhebung der Körperschaftsteuer auf Kommanditgesellschaften bis zum 1. Mai 2020 aufzuschieben. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt zu unseren Experten auf.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

Tax adviser (Poland)

Partner

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu