We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.MF o kosztach samochodu osobowego w działalności gospodarczej

PrintMailRate-it

auto.png

 

Żaneta Niestier

22 czerwca 2020

 

Deutsche Version siehe unten

 

9 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo wyczekiwane objaśnienia podatkowe określające zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na firmowe samochody osobowe. Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów odnoszących się do samochodów osobowych, wprowadzonych ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przypomnijmy, że nowelizacja ta wprowadzała szereg przepisów modyfikujących zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczących nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wprowadzone przepisy budziły wątpliwości interpretacyjne, co potwierdza m.in. ilość składanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez podatników
w zakresie rozliczania wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych.

Wydane objaśnienia zawierają szereg wskazówek, które mogą pomóc w rozstrzygnięciu wybranych przez MF sytuacji, w tym m.in:

  • wyjaśnienie zasad stosowania przepisów przejściowych,
  • objaśnienie zasad rozliczania samochodów osobowych o tzw. przeznaczeniu ,,mieszanym",
  • wyjaśnienie prawidłowego stosowania przepisów o limitach kwot odpisów amortyzacyjnych i wprowadzenie limitu dla opłat leasingowych, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze.

Objaśnienia skupiają się także na kilku innych kwestiach m.in. na kosztach podatkowych przy sprzedaży samochodu osobowego czy na opłatach eksploatacyjnych związanych z samochodami.

Podatnicy wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej samochody osobowe powinni zwrócić szczególną uwagę na dotychczasowy mechanizm rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi w swoich firmach w kontekście obowiązujących zasad oraz opublikowanych ostatnio objaśnień MF.

Warto pamiętać, że objaśnienia zostały wydane na podstawie przepisów przewidzianych w Ordynacji podatkowej, z których wynika, że zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do danych objaśnień, powoduje objęcie go ochroną tożsamą do tej, która wynika z uzyskanej interpretacji indywidualnej.

 

W sprawie opublikowanych objaśnień prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, którzy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

 

Deutsche Version 

 

Finanzministerium über die Kosten eines PKW in der Gewerbetätigkeit


Am 9. April 2020 hat das Finanzministerium langerwartete steuerrechtliche Erläuterungen über die Erfassung der Ausgaben für Dienstwagen unter den steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben erlassen. Die Erläuterungen betreffen die Anwendung der Vorschriften, die sich auf PKWs beziehen (und mit dem Gesetz über die Änderung des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes sowie des Gesetzes und einiger anderer Gesetze vom 23. Oktober 2018, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, eingeführt wurden).

Wir erinnern aber daran, dass diese Novellierung eine Reihe von Vorschriften zur Änderung der Grundsätze für die steuerliche Abrechnung der Kosten bezüglich des Erwerbs, der Nutzung, des Betriebs und der Veräußerung der für die Gewerbetätigkeit genutzten PKWs einführte. Die eingeführten Vorschriften weckten Auslegungszweifel, was u.a. an der Anzahl der von den Steuerpflichtigen gestellten Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft über die Abrechnung von Ausgaben, die mit der Nutzung der PKWs verbunden sind, abzulesen ist.
Die erteilten Erläuterungen enthalten eine Reihe von Hinweisen, die bei der Entscheidung der vom Finanzministerium gewählten Situationen helfen können, u.a.:
  • Erläuterung der Grundsätze für die Anwendung der Durchführungsvorschriften;
  •  Erläuterung der Grundsätze zur Abrechnung der für sog. Mischzwecke genutzten PKWs ;

  • Erläuterung der korrekten Anwendung der Vorschriften über die Abschreibungslimits und die Einführung der Limits für Gebühren aus Leasing-, Miet-, Pacht- und ähnlichen Verträgen.

 
Die Erläuterungen konzentrieren sich auf mehrere andere Fragen, u.a. auf Betriebsausgaben bei dem Verkauf eines PKWs oder auf mit PKWs verbundene Betriebsgebühren.
Steuerpflichtige, die PKWs in ihrer Gewerbetätigkeit nutzen, sollen besonderes Augenmerk auf das in ihren Unternehmen bisher geltende System zur Abrechnung der mit den PKWs verbundenen Ausgaben in Hinblick auf die geltenden Grundsätze und die letztens veröffentlichten Erläuterungen des Finanzministeriums legen.
Es ist zu beachten, dass die Erläuterungen aufgrund der Abgabenordnung erlassen wurden, aus der sich ergibt, dass die Befolgung der betreffenden Erläuterungen durch den Steuerpflichtigen im betreffenden Abrechnungszeitraum dazu führt, dass er ebenso geschützt ist wie nach Erteilung einer verbindlichen Auskunft.


In Bezug auf die veröffentlichten Erläuterungen stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zur Verfügung und beantworten gerne Ihre Fragen.

 

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

Tax adviser (Poland)

Partner

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu